สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย/Rajsimawitayalai Alumni Association
ประวัติโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
พ.ศ.2442 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เริ่มขึ้นที่ “วัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลาง)” ในปี พ.ศ.2442 หลังจากมีพระบรมราชโองการใน “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ที่ทรงขยายการศึกษาออกสู่หัวเมือง โดยอาศัยเรียนบนโรงธรรมของวัด มีฐานะเป็นโรงเรียนหลวงของมณฑลนครราชสีมา ต่อมาได้ย้ายจากโรงธรรมเข้าเรียนในโรงเรียนที่สร้างขึ้นในบริเวณวัด ในวันอาทิตย์ แรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล จัตวาศก 1264 ตรงกับวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2445 (ร.ศ.121) เรียกชื่อว่า “โรงเรียนวัดกลาง”

พ.ศ.2447 วันที่ 1 พฤษภาคม ได้กระทำพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการโดยมี พระยากำแหงสงคราม สมุหเทศาภิบาล เป็นประธานในพิธี มีนักเรียน 110 คน พระสมุห์จริง ป. เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนเพียงประโยคประถมศึกษา

พ.ศ.2456 ได้สร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ ณ บริเวณศาลารัฐบาลมณฑลนครราชสีมา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนศิริวิทยากร (โรงเรียนรวมมิตรวิทยาในปัจจุบัน) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนตัวอย่าง” กระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2456

พ.ศ.2457 โรงเรียนขยายการศึกษาจากระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเป็นระดับฝึกหัดครูมูล (ป.) เพิ่มขึ้น นับว่าเป็นการฝึกหัดครูแห่งแรกในส่วนภูมิภาค

พ.ศ.2458 มีพระราชบัญญัติการใช้นามสกุลครูและนักเรียนโรงเรียนตัวอย่าง และครูทุกคนจึงมีนามสกุลตั้งแต่นั้นมา ครูใหญ่ชื่อ นายศุข อาสนนันทน์

พ.ศ.2461 ในสมัย ขุนอักษรเสรฐ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมา” เปิดสอนถึงระดับชั้น ม.6พ.ศ.2470 โรงเรียนได้จัดให้มีแตรวงลูกเสือขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดดุริยางค์ลูกเสือ และวงโยธวาทิตของโรงเรียนในปัจจุบัน

พ.ศ.2471 โอนนักเรียนหญิงทั้งหมดจากโรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมาไปอยู่รวมกับโรงเรียนประจำจังหวัด ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่วัดสุทธจินดา (ปัจจุบันคือโรงเรียนสุรนารีวิทยา) จึงเปิดสอนเฉพาะนักเรียนชาย

พ.ศ.2476 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ ได้มาตรวจโรงเรียน มีนักเรียนกว่า 1,000 คน เห็นควรให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7 และ 8 ขึ้น

พ.ศ.2477 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย” หลวงทรงวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2478 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 และได้เปิดสอนแผนกพาณิชยการเพิ่มขึ้นพ.ศ.2481 ได้ยุบชั้นประถมศึกษาทั้งหมด จึงกลายเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีแต่นักเรียนชายล้วน เปิดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ยุบแผนกพาณิชยการ และยุบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7 และ 8 ไปเปิดสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทเพียงแห่งเดียวพ.ศ.2483 ได้ย้ายโรงเรียนจากสถานที่เดิมไปอยู่ที่บ้านแสนสุข ติดกับค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2483 และกระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 นายสำเนียง ตีระวนิช ป.ม. , อ.บ. เป็นอาจารย์ใหญ่ เกิดคำขวัญ “มานะ - วินัย”

พ.ศ.2484 ก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย (ส.น.ร.)

พ.ศ.2489 เริ่มจัดการศึกษาชั้นเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์ และปี พ.ศ.2490 เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกอักษรศาสตร์ นับเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดแห่งแรกที่เปิดสอนทั้งสองแผนก นายดำรง มัธยมนันทน์ เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2490 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมวิสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนประเคราะห์ (Project School) ของโครงการพัฒนาการศึกษา เรียกย่อๆ ว่า ค.พ.ศ. (General Education Development Project G.E.D.)

พ.ศ.2506 กรมวิสามัญศึกษาได้สั่งให้เปิดสอนเป็นโรงเรียนมัธยมแบบประสม (Comprehensive School) โดยเริ่มรับนักเรียนชั้น ม.ศ.1 จำนวน 8 ห้องเรียนพ.ศ.2510 โรงเรียนได้ย้ายจากสถานที่เดิม ณ บ้านแสนสุข มาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 1753 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง (เดิมคือตำบลบ้านใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 176 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา ได้ย้ายมา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2510 นายคณิต พุทธิรัตน์ เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2510 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการมัธยมแบบประสม แบบที่ 1 (คมส.1) (Comprehensive School) โดยจัดหลักสูตรให้กว้างขวางเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจแตกต่างกันได้เลือกเรียนตามสาขาวิชาต่างๆ ที่สนใจและถนัดในหลักสูตร มีทั้งวิชาสามัญที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียน และมีวิชาที่นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและสนใจของแต่ละคนทั้งด้านวิสามัญและวิชาชีพ

พ.ศ.2517 นายคณิต พุทธิรัตน์ อาจารย์ใหญ่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชั้นพิเศษ เปิดสอนนักศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 5 เรียกว่า “โรงเรียนผู้ใหญ่ราชสีมาวิทยาลัย” ระหว่าง พ.ศ.2471-พ.ศ.2525 โรงเรียนเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดชาย”

พ.ศ.2526 เปิดรับนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้นมา จึงเป็นโรงเรียนสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นยังคงเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย นายมาโนช ปานโต เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพ.ศ.2531 วงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย รับถ้วยพระราชทานของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งนับเป็นปีสุดท้ายของการประกวดที่กำหนดให้มีถ้วยพระราชทานประเภทเดียว ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของเขตการศึกษา 11 นายสุชาติ สุประกอบ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2532 วงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดดนตรีโลก ณ เมืองเกอร์กาเด ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทดิสเพลย์และมาร์ชชิ่ง นายสุชาติ สุประกอบ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2533 โรงเรียนได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ให้ไปร่วมแสดงวงโยธวาทิต และศิลปะการแสดง

พ.ศ.2534 วงโยธวาทิตของโรงเรียนเข้าร่วมประกวดดนตรีโลก ณ เมืองเกอร์กาเด ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทดิสเพลย์และมาร์ชชิ่ง นายชวลิต ตัณฑเศรณีวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2535 เปิดโรงเรียนสาขารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นสหศึกษา

พ.ศ.2536 โรงเรียนแบ่งพื้นที่จำนวน 14 ไร่ ให้กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา จัดตั้งเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา (โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล) เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ชั้น ม.1 ถึง ม.3

พ.ศ.2537 โรงเรียนสาขาได้จัดตั้งเป็น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 และได้ย้ายไปทำการสอน ณ ที่แห่งใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2540

พ.ศ.2538 นายสุจินต์ แซ่ตั้ง ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศแคนาดา (ซึ่งนับว่าเป็นเหรียญเงินเหรียญแรกของประเทศไทยในสาขาวิชาคณิตศาสตร์)พ.ศ.2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น ชื่อว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

พ.ศ.2542 โรงเรียนได้จัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน

พ.ศ.2544 นายอุดม พรมพันธ์ใจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2545 จัดตั้งหอสมุด IT หลังคาคลุมทางเดินเท้า ถมดิน และปรับสนามกีฬาให้เป็นขนาดมาตรฐาน

พ.ศ.2546 พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนาห้องเรียนพิเศษ รวมทั้งห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

พ.ศ.2547 โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน

พ.ศ.2548 จัดให้มีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน พร้อมทั้งจัดตั้งห้องปฏิบัติการพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์

พ.ศ.2549 จัดให้มีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาละ 1 ห้องเรียน พร้อมทั้งจัดตั้งห้องปฏิบัติการพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
• ปิดรับนักเรียนหญิงในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเข้าสู่โรงเรียนชายล้วนในปีการศึกษา 2551
• ปรับพื้นที่หน้าอาคารศูนย์กีฬาให้เป็นสนามตะกร้อ สนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล ในระดับมาตรฐาน
• มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี โดยคุณสรพงศ์ ชาตรี จัดสร้างสวนหน้าโรงเรียน มอบประธานปรางสุโขทัย 29 นิ้ว 1 องค์ รูปหล่อเหมือนสมเด็จโต 1 องค์ จัดสร้างห้องพุทธศาสน์ เปิดใช้ต้นปี พ.ศ.2550

พ.ศ.2550 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในการกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 1 ห้องเรียน (ทั่วประเทศมี 4 โรงเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. เพียงแห่งเดียว)
• เข้าร่วมกิจกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 24 จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ (วันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2550)
• จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โดยการสนับสนุนของ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2551 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER” และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2551
• สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย โดย พ.ต.อ.ไอศูรย์ สิงหนาท นายกสมาคมและศิษย์เก่าจัดงานฉลอง 109 ปี ราชสีมาวิทยาลัย
• เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วมว) รุ่นที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน 30 คน

พ.ศ.2552 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงเปิดป้ายอาคารวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552
• เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วมว) รุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน

พ.ศ.2553 วันที่ 9 มกราคม 2553 นายอุทัย หวังอ้อมกลาง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
• พัฒนาบุคลากร วิชาการ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน พัฒนาอาคารสถานที่ สร้างบ้านคุณย่า และสร้างอาคาร 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พ.ศ.2553 สร้างสนามมวยผวนกาญจนกาศพ.ศ.2554 จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุม-โรงอาหารเอนกประสงค์ ปรับปรุงถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียน หลังโรงเรียน สร้างห้องน้ำเทพประคอง เปิดทำการสอนห้องเรียน Englis Program (EP) เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พ.ศ.2555 ได้รับบริจาคที่ดินจาก ผู้อำนวยการคณิต พุทธิรัตน์ และ นายประสิทธิ์ มาลาศรี จำนวน 500 ตารางวา มูลค่า 3,000,000 บาท

พ.ศ.2556 โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เปิดใช้ หอประชุม-โรงอาหารอเนกประสงค์ 113 ปี ภาคเรียนที่ 1/2556 เปิดธนาคารโรงเรียน เปิดทำการสอนห้องเรียนพิเศษ สสวท. และ Cadet ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องคู่ขนาน Gifted , School in School , คู่ขนาน สสวท. และ คู่ขนาน พวค. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พ.ศ.2557 เปิดห้องเรียนพิเศษ "เพชรเมืองย่า" ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
• นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (31 ตุลาคม 2557) โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนาวิชาการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาบุคลากร

พ.ศ.2558 ปรับห้องเรียนคู่ขนาน ห้องเรียนเพชรเมืองย่า เป็นห้องเรียนปกติในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมให้เป็นห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีหรือพอใช้ จัดให้เรียนคละกัน และเมื่อเรียนไปครบ 1 ปีการศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนดีขึ้นหรือลดลงให้สับเปลี่ยนห้องเรียนได้

พ.ศ.2559 เพิ่มคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเรียน จำนวน 90 เครื่อง