ในหลวงรัชกาลที่ 5

กว่าจะมีนามนี้...ราชสีมาวิทยาลัย


ปฐวี ธนานันท์ และ วรพงษ์ วรธงไชย เรียบเรียง

ภูมิหลัง
    
การศึกษาของประเทศไทย เท่าที่มีหลักฐานปรากฏพบว่า สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เด็กผู้ชายจะเรียนตามวัดใกล้บ้าน พระจะสอนให้อ่านออกเขียนได้และทำหน้าที่ครูบอกหนังสือ เมื่อบวชเรียนจะสอนคัมภีร์ทางศาสนา โหราศาสตร์ คาถาอาคม ตำรายา และอื่นๆ ส่วนเด็กผู้หญิงไม่นิยมให้เรียนหนังสือด้วยถือว่าไม่จำเป็น แต่จะเรียนเย็บปักถักร้อยที่บ้าน หากมีฐานะดี จะส่งไปอยู่ตามบ้านผู้ดีมีสกุล ตำหนักหรือในวัง เพื่อฝึกฝนอบรมการบ้านการเรือน กิริยามารยาท ผลของการปกครองระบบศักดินาเป็นตัวกำหนดให้การศึกษาอยู่ในวงแคบ ผู้ที่จะเข้ารับราชการจึงจะได้รับการถ่ายทอดวิชาเฉพาะ ส่งผลให้ประเทศไทยด้อยการศึกษา ความรู้ด้านวิิทยาการใหม่ๆ ไม่แพร่หลาย เมื่ออายุครบบวชมักจะทำตามประเพณี บรรพชา ลาสิกขาบท ออกเรือน มีลูกหลาน ประกอบอาชีพตามบรรพบุรุษทำกันมา หรือไม่ก็ยึดถือตามพื้นเพที่ตนอาศัยทำสืบต่อกันไป วัดมีบทบาทในการสอนหนังสือมาก แต่ละวัดมีวิชาเป็นเอกเทศ ทางราชการไม่ได้เข้ามาควบคุม ดูแล หรือบริหารงานอย่างใด นับแต่ประเทศไทยเปิดสัมพันธไมตรีกับต่างชาติมากขึ้น คณะมิชชันนารีเข้ามามีบทบาททางด้านศาสนา การศึกษา มีการตั้งโบสถ์สอนศาสนา ภาษา พัฒนาขึ้นเป็นโรงเรียนเอกชน ผู้ที่สนใจมีน้อย เช่น เจ้านาย ผู้มีฐานะดีนิยมส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียน คนส่วนใหญ่ยังไม่มีโอกาสเข้าเรียนเช่นเดิม


ปฐมกำเนิด
ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ การติดต่อกับต่างประเทศเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ลัทธิล่าอาณานิคมขยายวงเข้ามากระทบประเทศไทย ดังเหตุขัดแย้งจากวิกฤติการณ์ทางการเมือง รศ.๑๑๒ พระองค์เสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๔๔๐ เมื่อเสด็จกลับมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระบรมราชโองการจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นตามมณฑลต่างๆ โดยทั่วกัน ยึดแบบอย่างของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม โรงเรียนหลวงแหงแรก (จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๗) ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลในพระองค์ที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นนี้ เพราะพระองค์มีพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ ดังปรากฏในลายพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งว่า

"...เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไป จนถึงราษฎรที่ต่ำที่สุด จะได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้าว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้ จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่งซึ่งฉันอุตส่าห์จัดให้เจริญขึ้นให้จงได้ ..." พระบรมราชโองการจัดตั้งโรงเรียนหลวงตามมณฑล ประกาศเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๑

มณฑลนครราชสีมา มีเมืองบุรีรัมย์และชัยภูมิ อยู่ในความดูแล ตัวเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองหลัก วัดกลาง (วัดพระนารายณ์มหาราช) เหมาะสมที่จะตั้งโรงเรียนหลวง เพราะอยู่กลางเมือง และมีเจ้าคณะมณฑลพำนักอยู่วัดนี้ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๒ ตรงกับปีกุน เอกศก ปกติ มาสจุลศักราช ๑๒๖๑ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๘ คริสตศักราช ๑๘๙๙ อันถือเป็นจุดกำเนิดของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


ปีพุทธศักราช ๒๔๔๑ มีการประกาศพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ขยายการศึกษาออกสู่หัวเมือง จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงของมณฑลนครราชสีมาขึ้นที่วัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลาง) เปิดทำการสอนครั้งแรก พ.ศ.๒๔๔๒ โดยอาศัยเรียนบนโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) ของวัด ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของโรงเรียน จากนั้นจึงมีการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น แล้วมีการพัฒนามาเป็นลำดับดังนี้


ประวัติของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ปีพุทธศักราช ๒๔๔๑ มีการประกาศพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ขยายการศึกษาออกสู่หัวเมือง จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงของมณฑลนครราชสีมาขึ้นที่วัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลาง) เปิดทำการสอนครั้งแรก พ.ศ.๒๔๔๒ โดยอาศัยเรียนบนโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) ของวัด ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของโรงเรียน จากนั้นจึงมีการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น แล้วมีการพัฒนามาเป็นลำดับดังนี้

โรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) วัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลาง)
โรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) วัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลาง)
ยุคที่ ๑ โรงเรียนวัดกลาง
เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จจึงย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารใหม่ ในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๕ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดกลาง ต่อมาจึงกระทำพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๗ โดยพระยากำแหงสงคราม สมุหเทศาภิบาล เป็นประธานในพิธี จัดการเรียนการสอนระดับประโยคประถมศึกษา มีนักเรียน ๑๑๐ คน พระสมุห์จริง ป. เป็นครูใหญ่


พระยากำแหงสงคราม สมุหเทศาภิบาล
ยุคที่ ๒ โรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมา
ในปี พ.ศ.๒๔๕๖ มีการก่อสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ ณ บริเวณศาลารัฐบาลมณฑลนครราชสีมา (ที่ตั้งโรงเรียนศิริวิทยากรเดิม ปัจจุบันคือโรงเรียนรวมมิตรวิทยา) เปิดทำการวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๖ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนตัวอย่าง และในปี พ.ศ.๒๔๕๗ ขยายการจัดการศึกษาถึงระดับฝึกหัดครูมูล (ป.) นับเป็นการจัดการฝึกหัดครูในส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรก ครูใหญ่ชื่อ นายศุข อาสนนันทน์ ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๖๑ ขุนอักษรเสรฐ เป็นครูใหญ่ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมา เปิดสอนถึงระดับชั้น ม.๖ ( เทียบได้กับ ม.๔ ปัจจุบัน เพราะเป็นการจัดการศึกษาระบบ ๔-๖–๒) ปี พ.ศ.๒๔๗๑ โอนนักเรียนหญิงทั้งหมดไปเรียนโรงเรียนประจำจังหวัด (เดิมตั้งอยู่ที่วัดสุทธจินดา) ซึ่งก็คือโรงเรียนสุรนารีวิทยาในปัจจุบัน  นักเรียนที่เหลือจึงเป็นนักเรียนชายล้วน ในปี พ.ศ.๒๔๗๖ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๗ และ ๘ ขึ้น เนื่องจากมีนักเรียนมากกว่า ๑,๐๐๐ คน ในปี พ.ศ.๒๔๗๗ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยมี หลวงทรงวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ และใช้ชื่อ ราชสีมาวิทยาลัย เป็นชื่อโรงเรียนตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ.๒๓๗๘ เปิดทำการสอนแผนกพาณิชยการ  เพิ่มขึ้นอีกด้วย พ.ศ.๒๔๘๑ ยุบชั้นประถมศึกษาทั้งหมด ยุบแผนกพาณิชยการ และยุบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๗ และ ๘ ไปเปิดสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทเพียงแห่งเดียว

ขุนกัลยาณเวทย์ (ศุข อาสนนันทน์ แถวที่หนึ่งคนที่สามจากซ้ายมือ)
ขุนกัลยาณเวทย์ (ศุข อาสนนันทน์ แถวที่หนึ่งคนที่สามจากซ้ายมือ)
หลวงทรงวิทยาศาสตร์ (ทรง ประนิช)
หลวงทรงวิทยาศาสตร์ (ทรง ประนิช)
ยุคที่ ๓ เสือดงจิระ

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หน้าค่ายสุรนารี หลังสถานีรถไฟจิระ
ครั้นถึง วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๔ มีการย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่บ้านแสนสุข หน้าค่ายสุรนารี หลังสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ  และกระทำพิธีเปิดในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๓ โดย นายสำเนียง ตีระวนิช (ป.ม.,อ.บ.) เป็นอาจารย์ใหญ่ และเกิดคำขวัญ มานะ–วินัย ขึ้น ในปี พ.ศ.๒๔๘๙ เริ่มจัดการศึกษาชั้นเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอีกครั้ง  และในปี พ.ศ.๒๔๙๐ เปิดสอนแผนกอักษรศาสตร์ เพิ่มขึ้น นับเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดโรงเรียนแรกที่เปิดสอนระดับเตรียมอุดมศึกษาทั้งสองแผนกโดยมี นายดำรง มัธยมนันทน์ เป็นอาจารย์ใหญ่ ต่อมาช่วงที่ นายคิด เลิศสิริ ก้องสมุทร เป็นอาจารย์ใหญ่ เปิดทำการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนมัธยมแบบประสมขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๐๖ รับนักเรียนชั้น ม.ศ.๑ จำนวน ๘ ห้องเรียน ปี พ.ศ.๒๕๑๐ ขณะที่ นายคณิต พุทธิรัตน์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ มีการย้ายโรงเรียนมาอยู่ในสถานที่ตั้งปัจจุบัน ณ เลขที่ ๑๗๕๓ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา (บ้านใหม่กิโลเก้า) ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐

นายสำเนียง ตีระวนิช
นายสำเนียง ตีระวนิช

นายดำรง มัธยมนันทน์

นายคิด เลิศสิริ ก้องสมุทร
ยุคที่ ๔ บ้านใหม่กิโลเก้า – ปัจจุบัน
ปี พ.ศ.๒๕๑๘ อาจารย์ใหญ่คณิต พุทธิรัตน์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชั้นพิเศษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ จนได้รับพระราชทานรางวัล และรางวัลต่าง ๆ หลายรางวัล อาทิ ปี พ.ศ.๒๕๓๑ ได้รับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ของเขตการศึกษา ๑๑ เป็นต้น
นายคณิต พุทธิรัตน์
นายคณิต พุทธิรัตน์
พ.ศ.๒๔๔๗ วันที่ ๑ พฤษภาคม ได้กระทำเปิดพิธีโรงเรียนอย่างเป็นทางการ โดยมี พระยากำแหงสงคราม สมุหเทศาภิบาล เป็นประธานในพิธี มีนักเรียน ๑๑๐ คน พระสมุห์จริง ป. เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนเพียงประโยคประถมศึกษา
พ.ศ.๒๔๕๖ ได้สร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ ณ บริเวณศาลารัฐบาลมณฑลนครราชสีมา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนศิริวิทยากร (โรงเรียนรวมมิตรวิทยาในปัจจุบัน) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนตัวอย่าง กระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๕๖ พ.ศ.๒๔๕๗ โรงเรียนขยายการศึกษาจากระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเป็นระดับฝึกหัดครู (ป) เพิ่มขึ้น นับว่าเป็นการฝึกหัดครูแห่งแรกในส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๔๕๘ มีพระราชบัญญัติการใช้นามสกุลครูและนักเรียนโรงเรียนตัวอย่างและครูทุกคนจึงมีนามสกุลตั้งแต่นั้นมา ครูใหญ่ชื่อ นายศุข อาสนนันทน์ พ.ศ.๒๔๖๑ ในสมัยขุนอักษรเสรฐ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมาเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๗๐ โรงเรียนได้จัดให้มีแตรวงลูกเสือขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดดุริยางค์ลูกเสือและวงโยธวาทิตของโรงเรียนในปัจจุบัน
แตรวงลูกเสือของโรงเรียนในอดีต
แตรวงลูกเสือของโรงเรียนในอดีต
พ.ศ. ๒๔๗๑ โอนนักเรียนหญิงทั้งหมดจากโรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมาไปอยู่รวมกับโรงเรียนประจำจังหวัด ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่วัดสุทธจินดา (ปัจจุบันคือโรงเรียนสุรนารีวิทยา) จึงเปิดสอนเฉพาะนักเรียนชาย พ.ศ.๒๔๗๖ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ ได้มาตรวจโรงเรียนมีนักเรียนกว่า ๑,๐๐๐ คน เห็นควรให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๗ และ ๘ ขึ้น พ.ศ.๒๔๗๗ ได้ขยายโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๗ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยมี หลวงทรงวิทยาศาสตร์ เป็นครูใหญ่ พ.ศ.๒๔๗๘ ได้ขยายนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๘ และได้เปิดสอนแผนกพาณิชยการเพิ่มขึ้น พ.ศ.๒๔๘๑ ได้ยุบชั้นประถมศึกษาทั้งหมด จึงกลายเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีแต่นักเรียนชายล้วน เปิดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ยุบแผนกพาณิชยการ และยุบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๗ และ ๘ ไปเปิดสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท เพียงแห่งเดียว พ.ศ.๒๔๘๓ ได้ย้ายโรงเรียนจากสถานที่เดิมไปอยู่ที่บ้านแสนสุข ติดกับค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๓ นาย สำเนียง ตีระวนิช ป.ม.,อ.บ. เป็นอาจารย์ใหญ่ เกิดคำขวัญ มานะ-วินัย

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ติดค่ายสุรนารี หลังสถานีรถไฟจิระ
พ.ศ.๒๔๘๔ ก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย (ส.น.ร.)

การประชุมใหญ่วิสามัญของ ส.น.ร. ชุดแรก

สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยในอดีต
บริเวณหน้าเสาธง ที่โรงเรียน ยุคเสือดงจิระ
บริเวณหน้าเสาธง ที่โรงเรียน ยุคเสือดงจิร
พ.ศ.๒๔๘๙ เริ่มจัดการศึกษาชั้นเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์ และปี พ.ศ.๒๔๙๐ เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษาแผนกอักษรศาสตร์ นับเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดแห่งแรกที่เปิดสอนทั้งสองแผนก นายดำรง มัธยนันท์ เป็นอาจารย์ใหญ่ พ.ศ.๒๔๙๐ โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมวิสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนประเคราะห์ (Project School) ของโครงการพัฒนาการศึกษา เรียกย่อ ๆ ว่า ค.พ.ศ. (General Education Development Project G.E.D.)
พ.ศ.๒๕๐๖ กรมวิสามัญศึกษาได้สั่งให้เปิดสอนเป็นโรงเรียนมัธยมแบบประสม (Comprehensive School) โดยเริ่มรับนักเรียนชั้น ม.ศ.๑ จำนวน ๘ ห้อง
พ.ศ.๒๕๑๐ โรงเรียนได้ย้ายจากสถานที่เดิม ณ บ้านแสนสุข มาอยู่ ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน เลขที่ ๑๗๕๓ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง (เดิมคือ ตำบลบ้านใหม่) อำเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ๑๗๖ ไร่ ๓ งาน ๑๔ ตารางวา นายคณิต พุทธิรัตน์ เป็นอาจารย์ใหญ่

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ยุคบ้านใหม่กิโลเก้า
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ยุคบ้านใหม่กิโลเก้า

อาคาร ๑
พ.ศ.๒๕๑๑ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการมัธยมแบบประสม แบบที่ ๑ (คมส.๑) (Comprehensive School) โดยจัดหลักสูตรให้กว้างขวางเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจแตกต่างกันได้เลือกเรียนตามสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สนใจและถนัดในหลักสูตร มีทั้งวิชาสามัญที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียน และมีวิชาที่นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคนทั้งด้านวิชาสามัญและวิชาชีพ</p>
พ.ศ.๒๕๑๗ นายคณิต พุทธิรัตน์ อาจารย์ใหญ่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชั้นพิเศษ เปิดสอนนักศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ ๕ เรียกว่า โรงเรียนผู้ใหญ่ราชสีมาวิทยาลัย ระหว่าง พ.ศ.๒๔๗๑ ถึง พ.ศ.๒๕๒๕ โรงเรียนเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรงเรียนประจำจังหวัดชาย
พ.ศ.๒๕๒๖ เปิดรับนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นมา จึงเป็นโรงเรียนสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นยังคงเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย นายมาโนช ปานโต เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมาโนช ปานโต
นายมาโนช ปานโต
พ.ศ.๒๕๓๑ วงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทยรับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับเป็นปีสุดท้ายของการประกวดที่กำหนดให้มีถ้วยรางวัลพระราชทานประเภทเดียว ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของเขตการศึกษา ๑๑ นายสุชาติ สุประกอบ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุชาติ สุประกอบ
นายสุชาติ สุประกอบ
วงโยธวาทิตชุดชนะเลิศนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปี ๒๕๓๑
วงโยธวาทิตชุดชนะเลิศนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปี ๒๕๓๑
วงโยธวาทิตชุดแชมป์โลก
วงโยธวาทิตชุดแชมป์โลก
พ.ศ.๒๕๓๓ โรงเรียนได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น ให้ไปร่วมแสดงวงโยธวาทิต และศิลปะการแสดง
การแสดงวงโยธวาทิตที่ญี่ปุ่น
การแสดงวงโยธวาทิตที่ญี่ปุ่น
การแสดงวงโยธวาทิตที่ญี่ปุ่น
การแสดงวงโยธวาทิตที่ญี่ปุ่น
พ.ศ.๒๕๓๔ วงโยธวาทิตของโรงเรียนเข้าร่วมประกวดดนตรีโลก ณ เมืองเกอร์กาเด ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทดิสเพลย์และมาร์ชชิ่ง นายชวลิต ตัณฑเศรณีวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
การประกวดดนตรีโลก ประเทศเนเธอร์แลนด์
การประกวดดนตรีโลก ประเทศเนเธอร์แลนด์
นายชวลิต ตัณฑเศรณีวัฒน์
นายชวลิต ตัณฑเศรณีวัฒน์
พ.ศ.๒๕๓๕ เปิดโรงเรียนสาขารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นสหศึกษา
พ.ศ.๒๕๓๖ โรงเรียนแบ่งพื้นที่จำนวน ๑๔ ไร่ ให้กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา จัดตั้งเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา (โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล) เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๓ พ.ศ.๒๕๓๗ โรงเรียนสาขาได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒ และย้ายไปทำการสอน ณ ที่แห่งใหม่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๓๘ นายสุจินต์ แซ่ตั้ง ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศแคนาดา (ซึ่งนับว่าเป็นเหรียญเงินเหรียญแรกของประเทศไทยในสาขาวิชาคณิตศาสตร์) พ.ศ.๒๕๔๐ โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน ๗ ชั้น ชื่อว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา”
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
พ.ศ.๒๕๔๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จัดงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๔๔ นายอุดม พรมพันธ์ใจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๔๕ จัดตั้งหอสมุด IT, หลังคาคลุมทางเดินเท้า ถมดินและปรับสนามกีฬาให้เป็นขนาดมาตรฐาน
ถมดินและปรับสนามกีฬา
ถมดินและปรับสนามกีฬา
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๔๖ พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และพัฒนาห้องเรียนพิเศษ รวมทั้งห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นสู้ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน
พ.ศ.๒๕๔๘ จัดให้มีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ห้องเรียน พร้อมทั้งจัดตั้งห้องปฏิบัติการพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๙ ได้เปิดทำการสอนห้องเรียน School in school เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียน จำนวน ๑ ห้องเรียน, ปิดรับนักเรียนหญิง พร้อมเข้าสู่โรงเรียนชายล้วน (อีกครั้ง) ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ปรับพื้นที่ศูนย์กีฬาให้เป็นสนามตะกร้อ สนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล ในระดับมาตรฐาน มูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี โดย คุณสรพงศ์ ชาตรี (กรีพงศ์ เทียมเศวต) จัดสร้างสวนหน้าโรงเรียน มอบพระประธาน ปางสุโขทัย ๒๙ นิ้ว ๑ องค์ รูปหล่อเหมือนสมเด็จโต ๑ องค์ จัดสร้างห้องพุทธศาสน์ เปิดใช้ต้นปี พ.ศ.๒๕๕๐
พ.ศ.๒๕๕๐ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจำนวน ๑ ห้องเรียน (ทั่วประเทศมี ๔ โรงเรียน โดยโรงเรียนเป็นโรงเรียนสังกัดสพฐ. ได้เปิดทำการสอนห้องเรียน English-Technology (ET) เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียน และเปิดห้องเรียน คู่ขนานของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งมีนักเรียน ๓๕ คน เป็นนักเรียนชายล้วนทั้งหมด
พ.ศ.๒๕๕๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One Friend Corner ในวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE วันอังคารที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๑ สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย โดย พ.ต.อ.ไอศูรย์ สิงหนาท นายกสมาคมและศิษย์เก่าจัดงานฉลอง ๑๐๙ ปี ราชสีมาวิทยาลัย เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วมว) รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน ๓๐ คน
พ.ศ.๒๕๕๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดป้ายอาคารวิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ และเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้ทำการตั้งเสาธงใหม่สูง ๓๗ เมตร โดยใช้ฤกษ์ในการตั้งเวลา ๐๙.๐๙ น. นับได้ว่าเป็นเสาธงของสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วมว) รุ่นที่ ๒ จำนวน ๓๐ คน
พ.ศ.๒๕๕๓ ครบรอบ ๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และ นายอุทัย หวังอ้อมกลาง เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคนที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ พัฒนาบุคลากร วิชาการ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน พัฒนาอาคารสถานที่ สร้างบ้านคุณย่า และสร้างอาคาร ๑๑๑ ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
การพัฒนาอาคารสถานที่
การพัฒนาอาคารสถานที่
พ.ศ.๒๕๕๓ สร้างสนามมวยผวนกาญจนกาศ
พ.ศ.๒๕๕๔ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุม-โรงอาหารเอนกประสงค์ ปรับปรุงถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียน หลังโรงเรียน สร้างห้องน้ำเทพประคอง เปิดทำการสอนห้องเรียน Englis Program (EP) เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับบริจาคที่ดินจาก ผู้อำนวยการคณิต พุทธิรัตน์ และ นายประสิทธิ์ มาลาศรี จำนวน ๕๐๐ ตารางวา มูลค่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เปิดใช้ หอประชุม-โรงอาหารอเนกประสงค์ ๑๑๓ ปี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ เปิดธนาคารโรงเรียน เปิดทำการสอนห้องเรียนพิเศษ สสวท. และ Cadet ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องคู่ขนาน Gifted, School in School, คู่ขนาน สสวท. และ คู่ขนาน พวค. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ.๒๕๕๗ เปิดห้องเรียนพิเศษ "เพชรเมืองย่า" ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนาวิชาการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาบุคลากร
พ.ศ.๒๕๕๘ ปรับห้องเรียนคู่ขนาน ห้องเรียนเพชรเมืองย่า เป็นห้องเรียนปกติในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมให้เป็นห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีหรือพอใช้ จัดให้เรียนคละกัน และเมื่อเรียนไปครบ ๑ ปีการศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนดีขึ้นหรือลดลงให้สับเปลี่ยนห้องเรียนได้
พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มคอมพิวเตอร์ ๑ ห้องเรียน จำนวน ๙๐ เครื่อง