สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย

การนับรุ่นของนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย

นับตั้งแต่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยก่อตั้ง เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้น มีการถกเถียงอยู่เสมอ คือ การนับรุ่นของนักเรียน บ้างให้นับรุ่นเมื่อเข้าศึกษา บ้างให้นับรุ่น เมื่อสำเร็จการศึกษา การจัดทำ ทำเนียบรุ่น ทำเนียบนักเรียน ได้มีการสรุป ความคิดเห็น และใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดไปในกาลข้างหน้า ดังนี้

1. จุดกำเนิด ให้ถือว่า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2442 ตรงกับ ปี กุน เอกศกปกติมาส จุลศักราช 1261 รัตนโกสินทร์ศก 118 คริสตศักราช 1899

2. ลำดับรุ่น
2.1 ผู้เข้าเรียน พ.ศ.2442 นับเป็นรุ่นที่ 1
2.2 ก่อน พ.ศ.2506 นักเรียนระดับมัธยมต้น เข้าเรียน ม.4 นักเรียนระดับมัธยมปลาย เข้าเรียน ม.7
2.3 พ.ศ.2506 – 2521 นักเรียนระดับมัธยมต้น เข้าเรียน ม.ศ.1 นักเรียนระดับมัธยมปลาย เข้าเรียน ม.ศ.4
2.4 พ.ศ.2521 – ปัจจุบัน นักเรียนระดับมัธยมต้น เข้าเรียน ม.1 นักเรียนระดับมัธยมต้น เข้าเรียน ม.4

การนับรุ่น ให้นับรุ่นตามปี พ.ศ. ที่เข้าเรียนชั้นแรกของประโยคการศึกษา ลบด้วย 2442 เช่น
– เข้าเรียน ม.1 พ.ศ.2510 (เมื่อนำ 2442 มาลบ จะได้ผลลัพธ์ 68) เป็นรุ่นที่ 68
– ถ้าเข้าเรียนใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อลบด้วย 2442 แล้วให้ลบด้วย 3 อีกครั้ง เช่น
เข้า ม.4 พ.ศ.2510 (เมื่อนำ 2442 มาลบ จะได้ผลลัพธ์ 88 ลบด้วย 3 จะได้ 85) เป็นรุ่นที่ 85

ส่วนผู้ที่เข้าเรียนระหว่างตัวประโยคศึกษา มีวิธีคิด ดังนี้
– เข้าเรียน ม.ศ.2, ม.2 ให้นำปีที่เข้าเรียนลบดัวย 2442 แล้วลบด้วย 1
– เข้าเรียน ม.ศ.3, ม.3 ให้นำปีที่เข้าเรียนลบดัวย 2442 แล้วลบด้วย 2
– เข้าเรียน ม.ศ.5, ม.5 ให้นำปีที่เข้าเรียนลบดัวย 2442 แล้วลบด้วย 4
– เข้าเรียน ม.6 ให้นำปีที่เข้าเรียนลบดัวย 2442 แล้วลบด้วย 4

3. ชื่อรุ่น การจัดทำ ทำเนียบรุ่น ทำเนียบนักเรียน ไม่ได้กำหนดเป็นชื่อให้ ชื่อรุ่นแต่ละรุ่น กำหนดกันขึ้นเอง ให้เป็นที่เข้าใจกัน เช่น รุ่นเสือดงจิระ, รุ่นแสดขาวเปลี่ยนถิ่น, รุ่นสุริยคราส, รุ่นมือทอง, รุ่น 16 – 18, รุ่น ผ.อ.เชาวลิต, รุ่น เจิน เจิน, หรือรุ่นรับนักเรียนหญิงรุ่นแรก เป็นต้น

หมายเหต ปีการศึกษา 2521 มีการรับนักเรียน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 รับผู้สำเร็จชั้น ป.7 เข้าเรียนชั้น ม.ศ.1 กลุ่มที่ 2 รับนักเรียนที่สำเร็จ ชั้น ป.6 เข้าศึกษา ม.1 เป็นครั้งแรก ดังนั้น รุ่นที่ 79 จะมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ม.ศ.1 เป็นรุ่น ม.ศ.5 รุ่นสุดท้าย และ กลุ่ม ม.1 เป็น ม.6 รุ่นแรก

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ถือกำเนิดเมื่อ ปี พ.ศ. 2442 เพื่อให้ยึดถือเป็นหลักเดียวกัน การเรียงลำดับรุ่น ให้เริ่มนับรุ่นตั้งแต่เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แล้วสมทบด้วยผู้เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยม จึงเริ่มนับจากชั้นมัธยม

ระบบการศึกษาในสมัยก่อน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) และจะเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ก็จะเข้าเรียนต่อ ม.7 และสำเร็จชั้น ม.8

การเรียงลำดับรุ่นพิจารณาจากตารางด้านล่างนี้

ตารางที่ 1 (ยุคการศึกษาแบบ ป.1-ป.4 | ม.1-ม.3 | ม.4-ม.6 | ม.7-ม.8)

รุ่นที่ เข้า ม.4 เข้า ม.5 จบ ม.6 เข้า ม.7 จบ ม.8
55 2497 2498 2499 2500 2501
56 2498 2499 2500 2501 2502
57 2499 2500 2501 2502 2503
58 2500 2501 2502 2503 2504
59 2501 2502 2503 2504 2505
60 2502 2503 2504 2505 2506
61 2503 2504 2505 2506 2507
62 2504 2505 2506 2507 2508
63 2505 2506 2507 2508 2509

การเรียงรุ่น ม.4 – ม.8 มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเสียใหม่ในปี พ.ศ.2506 ให้เรียกระดับชั้น ม.4 เป็น ม.ศ.1 ไล่เรียงกันไปเป็น ม.ศ.2, ม.ศ.3 เป็นการสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และหากเข้าศึกษาต่อ ก็จะเรียกว่าชั้น ม.ศ.4 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5)

ดังนั้น ผู้ที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปี พ.ศ.2506 ก็จะเป็นการเรียก ม.ศ.1 เรื่อยไปจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ศ.5 การเรียงลำดับรุ่นจึงเป็นตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 (ยุคการศึกษาแบบ ป.1-ป.4 | ป.5-ป.7 | ม.ศ.1-ม.ศ.3 | ม.ศ.4-ม.ศ.5)

รุ่นที่ เข้า ม.ศ.1 เข้า ม.ศ.2 จบ ม.ศ.3 เข้า ม.ศ.4 จบ ม.ศ.5
64 2506 2507 2508 2509 2510 2511
65 2507 2508 2509 2510 2511 2512
66 2508 2509 2510 2511 2512 2513
67 2509 2510 2511 2512 2513 2514
68 2510 2511 2512 2513 2514 2515
69 2511 2512 2513 2514 2515 2516
70 2512 2513 2514 2515 2516 2517
71 2513 2514 2515 2516 2517 2518
72 2514 2515 2516 2517 2518 2519
73 2515 2516 2517 2518 2519 2520
74 2516 2517 2518 2519 2520 2521
75 2517 2518 2519 2520 2521 2522
76 2518 2519 2520 2521 2522 2523
77 2519 2520 2521 2522 2523 2524
78 2520 2521 2522 2523 2524 2525
79 2521 2522 2523 2524 2525 2526

ภายหลัง กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแผนการศึกษาใหม่ มีการเรียกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น ม.1 เรียงเรื่อยไปจนถึงชั้น ม.3 ถือว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หากเข้าเรียนต่อจะเข้าเรียนชั้น ม.4 และสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6

***ปี พ.ศ.2521 จะมีนักศึกษา 2 แบบที่ทับซ้อนกัน คือ ม.ศ.1 (ระบบเก่า) และ ม.1 (ระบบใหม่) รวมเรียกว่ารุ่นที่ 79

ตารางที่ 3 (ยุคการศึกษาแบบ ป.1-ป.4 | ป.5-ป.6 | ม.1-ม.3 | ม.4-ม.6)รุ่นที่ เข้า ม.1 เข้า ม.2 จบ ม.3 เข้า ม.4 เข้า ม.5 จบ ม.6

รุ่นที่เข้า เข้า ม.1 เข้า ม.2 จบ ม.3 เข้า ม.4 เข้า ม.5 จบ ม.6
79 2521 2522 2523 2524 2525 2526
80 2522 2523 2524 2525 2526 2527
81 2523 2524 2525 2526 2527 2528
82 2524 2525 2526 2527 2528 2529
83 2525 2526 2527 2528 2529 2530
84 2526 2527 2528 2529 2530 2531
85 2527 2528 2529 2530 2531 2532
86 2528 2529 2530 2531 2532 2533
87 2529 2530 2531 2532 2533 2534
88 2530 2531 2532 2533 2534 2535
89 2531 2532 2533 2534 2535 2536
90 2532 2533 2534 2535 2536 2537
91 2533 2534 2535 2536 2537 2538
92 2534 2535 2536 2537 2538 2539
93 2535 2536 2537 2538 2539 2540
94 2536 2537 2538 2539 2540 2541
95 2537 2538 2539 2540 2541 2542
96 2538 2539 2540 2541 2542 2543
97 2539 2540 2541 2542 2543 2544
98 2540 2541 2542 2543 2544 2545
99 2541 2542 2543 2544 2545 2546
100 2542 2543 2544 2545 2546 2547
101 2543 2544 2545 2546 2547 2548
102 2544 2545 2546 2547 2548 2549
103 2545 2546 2547 2548 2549 2550
104 2546 2547 2548 2549 2550 2551
105 2547 2548 2549 2550 2551 2552
106 2548 2549 2550 2551 2552 2553
107 2549 2550 2551 2552 2553 2554
108 2550 2551 2552 2553 2554 2555
109 2551 2552 2553 2554 2555 2556
110 2552 2553 2554 2555 2556 2557
111 2553 2554 2555 2556 2557 2558
112 2554 2555 2556 2557 2558 2559
113 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
หนังสือ 100 ปี ราชสีมาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
และเพจราชสีมาวิทยาลัย แสด-ขาวสัมพันธ์