สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย/Rajsimawitayalai Alumni Association

ข่าวสารรุ่น 70
ข่าวสารรุ่น 71
ข่าวสารรุ่น 72
ข่าวสารรุ่น 73
ข่าวสารรุ่น 74
ข่าวสารรุ่น 75
ข่าวสารรุ่น 76
ข่าวสารรุ่น 77
ข่าวสารรุ่น 78
ข่าวสารรุ่น 79
ข่าวสารรุ่น 79ม
ข่าวสารรุ่น 80
ข่าวสารรุ่น 81
ข่าวสารรุ่น 82
ข่าวสารรุ่น 83
ข่าวสารรุ่น 84
ข่าวสารรุ่น 85
ข่าวสารรุ่น 86
ข่าวสารรุ่น 87
ข่าวสารรุ่น 88
ข่าวสารรุ่น 89
ข่าวสารรุ่น 90
ข่าวสารรุ่น 91
ข่าวสารรุ่น 92
ข่าวสารรุ่น 93

ข่าวสารรุ่น 94
ข่าวสารรุ่น 95
ข่าวสารรุ่น 96

ข่าวสารรุ่น 97
ข่าวสารรุ่น 98
ข่าวสารรุ่น 99
ข่าวสารรุ่น 100
ข่าวสารรุ่น 101
ข่าวสารรุ่น 102
ข่าวสารรุ่น 103
ข่าวสารรุ่น 104
ข่าวสารรุ่น 105
ข่าวสารรุ่น 106
ข่าวสารรุ่น 107
ข่าวสารรุ่น 108
ข่าวสารรุ่น 109
ข่าวสารรุ่น 110
ข่าวสารรุ่น 111
ข่าวสารรุ่น 112
ข่าวสารรุ่น 113
Board
ประวัติโรงเรียน
ประวัติสมาคม
กิจกรรมปี 2562
กิจกรรมปี 2561
กิจกรรมปี 2560
ใบสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา

กิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย
● ขอบพระคุณ พี่ เพื่อน น้อง นักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้ผมปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ ผมขอขอบพระคุณ
ทุกท่าน ในความร่วมมือ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ ในทุกกิจกรรมของสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา ทำให้กิจกรรมของสมาคมสำเร็จ ลุล่วง ด้วยความสมบูรณ์
การปฏิบัติหน้าที่ของผม อาจมีข้อบกพร่อง หรือไม่ถูกต้อง ถูกใจบ้าง ต้องขอกราบขออภัย ในข้อบกพร่องทั้งหลายเหล่านั้น ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า ผมได้ทุ่มเทกระทำ
ทุกสิ่ง ด้วยความปรารถนาดี และเต็มกำลังความสามารถ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
บัดนี้ ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง และคณะกรรมการ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่ฯ โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่ ผมขอเชิญชวน
ท่านมาร่วมกันพิจารณา เพื่อคัดเลือกพี่น้องของเรา เข้าทำหน้าที่นี้ต่อไป ผมพร้อมที่จะสนับสนุนทุกท่าน ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ เท่าที่มีโอกาส และเต็มความสามารถ ด้วยความยินดียิ่ง สุดท้ายขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ อำลาพี่น้องแสด-ขาว เป็นการล่วงหน้า 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 90 ปี ราชสีมาวิทยาลัย เรามาร่วมประชุม และพิจารณาคัดเลือก ครับ
ด้วยความเคารพ
ฐานิษ อินทรกำแหง
รักษาการนายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย