รายชื่อนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยรุ่นที่ 86

ม.ต้น    /1    /2    /3    /4    /5    /6    /7    /8    /9    /10    /11    /12    /13    /14

ม.ต้น

1. กมล เหลืองสะอาด
2. กรีฑา พากระโทก
3. กรุณา ชวนตระกูล
4. กฤชเพชร มีโพธิ์
5. กฤตยา แวกสูงเนิน
6. กฤษฎา อุดรเสถียร
7. กฤษณ์ ชันขุนทด
8. กฤษณ์ บุญญะฤทธิ์
9. กฤษณ์ พิมพ์กลัด
10.กฤษณศักดิ์ ตรีจันทปกรณ์
11.กฤษณา วงษ์พานิช
12.กฤษดา ศรีรักษ์
13.ก่อเกียรติ บุญขจร
14.กัมปนาท นานา
15.กัมปนาท แข็งขัน
16.กัมปนาท เสมียนรัมย์
17.กัมพล เอ็นดู
18.กานต์ระพี มาตยประพันธ์
19.กำพล อุฬารกันต์
20.กิตติ บรรพะสุขะ
21.กิตติ หิรัญคำ
22.กิตติกร กรรณเลขา
23.กิตติกร นาคประสิทธิ์
24.กิตติชัย ทองสุข
25.กิตตินันท์ เมฆวิชัย
26.กิติพงษ์ แซ่เจี่ย
27.กิติพงษ์ วาปีกัง
28.กิติวัฒน์ แซ่ลี้
29.กิติศักดิ์ มธุธัญญานนท์
30.กีรติ กาญจนเวนิช
31.กุศล สุขเสนี
32.เกรียงศักดิ์ วรมาลี
33.เกรียงศักดิ์ บุษยะมา
34.เกษมศานต์ แสนมาโนช
35.เกียรติภูมิ สุบงกช
36.เกื้อกูล สามารถกุล
37.โกวิท ปาละสิทธิ์
38.โกศล กุศลเพิ่มสุข
39.โกศล การินทร์รัตน์
40.จตุภูมิ ชีวาจร
41.จรัญ ชำนิพงษ์ ชื่อใหม่ ภัสพร ชำนิพงษ์
42.จอมภพ พิมพ์จันทร์
43.จักรกฤษ กลิ่นทอง
44.จักรพงษ์ หวงกระโทก
45.จักรพันธ์ ค้าขาย
46.จักรพันธ์ หาญณรงค์
47.จักรพันธุ์ ดวงเลขา
48.จักราวุธ เดชศุภวรรณ
49.จักรี ศรีสวัสดิ์
50.จันทนงค์ โนมขุนทด
51.จ่าง สอนใหม่
52.จินตนา รักษาแก้ว
53.จิรกุล พงษ์พุทธรักษ์ (ชื่อใหม่ ฐิติรัตน์)
54.จิรทิตย์ จริยกุล
55.จิรวัฒน์ ศรีสุรมณี
56.จีระศักดิ์ คิมทอง
57.จุมพต บุญเพ็ม
58.เจริญชัย อนันตทัศน์
59.เจษฎา เฟื่องฟู
60.ใจเกื้อ ทิพยจันทร
61.ฉัตรชัย ขุนา
62.เฉลิมเกียรติ แสงอยู่
63.เฉลิมเดช หมั่นจิต
64.เฉลิมพล วิมลจันทร์
65.ชฎาวรรณ แสนสืบ
66.ชนินทร์ เบญจนาค
67.ชมัก นิ่มมณีรัตน์
68.ชยันต์ เหนียนเฉลย
69.ชลิทธี พะวงจันทร์
70.ชลิต สอนโอฬาร
71.ชวลิต เกตุกระทุ่ม
72.ชัชชัย แช่มเมืองปัก
73.ชัชชัย เลนสันเทียะ
74.ชัชวาล แช่ตัง
75.ชัชวาลย์ แก้วศรีไตร
76.ชัยณรงค์ สุนทรศรี
77.ชัยพิพัฒน์ สลับศรี
78.ชัยยงค์ โคกขุนทด
79.ชัยยุทธ์ สุวรรณทรัพย์
80.ชาคริต คุณประสพ
81.ชาญชัย ทองผา
82.ชาญชัย พิทักษ์วาณิชย์
83.ชาญชัย ฦาชา
84.ชาญณรงค์ ชนชี
85.ชาดิศ อัศวกุล
86.ชาติไท เชื้อจันทึก
87.ชายชาย ลอแท
88.ชิงชัย ชูหาด
89.ชินราช บุตรศรีภูมิ
90.ชุมพล แนขุนทด
91.ชูชีพ กางร่มกลาง
92.ชูชีพ นวลบริบุรณ์
93.ชูศักดิ์ ชูหมี่นไวย
94.เชิงชาย พรมพันธ์ใจ
95.เชิดชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
96.ฐานันดร วิบูลศิลป์โสภณ
97.ณรงค์ แสนใหม่
98.ณรงค์ ฝอยกระโช่
99.ณรงค์ยุทธ โคตรคำ
100.ณรัฐ พรรณนิกร
101.ณัฐพงค์ พัจนสุนทร
102.ณัฐพล นิยมไทย
103.ณัฐพล คงหมื่นไวย
104.ณัฐพล ฝ้ายตระกูล
105.ดชา เครือคำฝั้น
106.ดนุพล ขยันงาน
107.ดร ดือขุนทด
108.ดลชัย กำปั่นทอง
109.ดำรงค์ แขนสันเทียะ
110.ดำรงค่ นาครัตน์
111.ดิลก พิมพ์วงศ์
112.ดุรงค์ฤทธิ์ ศีลประสิทธิ์
113.ดุสิต จิวตะคุ
114.เดชฤทธิ์ ดำมณี
115.ตปนีย์ แซ่ซือ
116.ตรีรัฐ สัจจา
117.ตรีรัตน์ เลิศธรรม
118.ต่อพงษ์ แช่ลิ้ม
119.ต่อศักดิ์ ศิริ
120.ต่อสกุล ลำดวน
121.ตะวัน รัตนา
122.ตี๋น้อย แช่ฉ่าง
123.ถาวร วรครบุรี
124.แถน สุกุล
125.ทนงศักดิ์ มาเดื่อชุมพร
126.ทรงศักดิ์ ศรีนันทวงศ์
127.ทวีทรัพย์ แตมสำราญ
128.ทวีศักดิ์ พันธ์สระน้อย
129.ทศพล พจนาพิมล
130.ทินกร หวานสูงเนิน
131.ทศพล พจน้ำพีมล
132.เทพฤทธิ์ ศิริจันทร์ (เสียชีวิต)
133.เทเวศน์ กาญจนธวัช
134.ธงชัย แซลี้
135.ธนชัย ธีระศักดีวิชยา
136.ธนวัฒน์ เพิ่มสูงเนิน
137.ธนะ เดชทรัพย์
138.ธนพงศ์ นันทนานที
139.ธเนศ โฆษวิฑิตกุล
140.ธเนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดี
141.ธรณีศร สันทนวิวิตต์
142.ธรรมนูญ หนูนุ่น
143.ธรรมรงค์ โพธิ์ศรี
144.ธวัชชัย จิตรพัฒน์
145.ธวัชชัย รัตนสังวร
146.ธัณฑิการ์ โพธิ์ประคองจิตร์
147.ธันยนัย ค่ายใส
148.ธาตรี คมสมบรณ์
149.ธารทิพย์ เพ็ชรจันทึก
150.ธิดา ชวนตระกูล
151.ธีรพล สุนทราศรี
152.ธีรศักดิ์ เล้าอารยะรักษ์
153.ธีรศักดิ์ อ่างแก้ว
154.ธีระยุทธ ดีเลิศตระกูล
155.ธีระวุฒิ โง้วเจริญสุข
156.ธีระศักดิ์ วิสุทธิเมธีกร
157.นคร เกียรติสูงนิน
158.นทฤทธ์ วงษ์ชวลิตกุล
159.นพก้าว เนียมตะคุ
160.นพคุณ ดาดจ้นทึก
161.นพชัย สินไพศาล
162.นพดล แซ่ตัง
163.นพดล นนทลักษณ์
164.นพดล พานทอง (เสียชีวิต)
165.นพดล ศรีอุทธา (เสียชีวิต)
166.นพดล สุภาพงษ์
167.นพพร กาญจนมณี
168.นพรัตน์ ผ่องแผ้ว
169.นภาภรณ์ สายสร้อย
170.นรินทร์ กิตกำธร
171.นรินทร์ บรรดิษ
172.นฤทธิ์ แกะกระโทก
173.นัฎกานต์ ก้อนในเมือง
174.นันทพล รัตนมณี
175.นัยน์นภา เงาเกาะ
176.นารี ราชภักดี
177.นาวี เกิดจันทีก
178.นิกูร ตงกลาง
179.นิติเทพ ปฏิสัมพิทา
180.นิติพล ลมุลพจน์
181.นิพนธ์ รุ่งวิสุทธิพร
182.นิรันดร์ เพชรวิไล
183.บรรจง ปุมสันเทียะ
184.บรรหาร สุวรรณชาติ
185.บัญชา พรหมภูศิลาคม
186.บัญชา เสงี่ยมโพธิ์
187.บัณฑิต ศิลปะ
188.บุญฤทธิ์ ดำเนินฐิติกิจ
189.บุรี ทิมโคกกรวด
190.ปฏิภาณ เปรมปรีชา
191.ปรมินทร์ คำทอง
192.ประทวน ชอบโนนไทย
193.ประพันธ์ พันธุ์พยัคฆ์
194.ประพันธ์ รุณใหม่
195.ประภาส สีสืบพันธ์
196.ประมวล ซุ่พิมาย
197.ประยุกต์ พาขุนทด
198.ประยุทธ์ เพ็ชร์กลาง
199.ประยุทธ ทองธรรมชาติ (เสียชีวิต)
200.ประวิทย์ จิตธนะสุวรรณ
201.ประวิทย์ แช่จิว
202.ประสาท รักทะเล
203.ประสาน มนโมรา
204.ประสิทธิ์ เชยสำโรง
205.ประสิทธิ์ชัย ปัณฑวังกูร
206.ประเสริฐ อ่องสมบูรณ์
207.ปรัชญา ผลมาตร์
208.ปรานี ศรีสุโรดม
209.ปราโมทย์ พลดงนอก
210.ปริญญา โพธิ์ทอง
211.ปิตุลักษณ์ อัศวกุล
212.ปิยบุตร บุญเรือง
213.ปิโยรส สุโรจน์วรกุล
214.พงพันธุ์ คำภา
215.พงศ์พันธุ์ ลวดตะคุ
216.พงษ์เกษตร คูณกลาง
217.พงษ์พันธุ์ พันธุ์งาม
218.พนงศักดิ์ ชาญวิจิตร
219.พนม บำรุงศิลป์
220.พยนต์ เพิ่มสิทธิ์
221.พรชัย แปลงไธสง
222.พรชัย ขอพรกลาง
223.พรชัย เจิมขุนทด
224.พรรณพ จินดาพรโสภิต
225.พรศักดิ์ มารำพึง
226.พรหมมินทร์ แดงทะเล
227.พระมูล เอื้อวัชรวรากุล
228.พลนคร บุญสด
229.พลยุทธ โกเศยะโยธิน
230.พัฒน์ ศรีหาบุญทัน
231.พัฒน์สิริ ทองย้อย
232.พัฒนะ แซ่เตียว
233.พาวุฒิ เหมวิชัย
234.พิชัย กิติรัตน์ตระการ
235.พินิจ ร้อยศรี
236.พิมาน นาดสู่สุข
237.พิศมัย โตเร็ว
238.พิษณุ ปลั่งกลาง
239.พีณุ เรืองธีระพันธ์
240.พีมะ มามะเริง
241.พีรยุทธ์ ชุ่มวิจิตร
242.พีระพงษ์ ยวนยี
243.พีระพจน์ รุ่งทะเล
244.พีระพล สุวรรณเลิศ
245.เพิ่มศักดิ์ อรินทมาโน
246.ไพฑูลย์ คำแสง
247.ไพโรจน์ มุ่งหมาย
248.ไพโรจน์ ทีพลกรัง
249.ภาคภูมิ วิเตนยานุกูล
250.ภาณุวัฒน์ ใหญ่สูงเนิน
251.ภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนยะโสธร
252.ภาสกร ประสงค์
253.ภุชงค์ อัมพะเศวต
254.ภูวดล ศิริวัฒนากุล
255.ภูวนัย ตันติอลังการ
256.ภูษิต ชุ่มสันเทียะ
257.มนตรี ธัญวัชรพล (จรจอหอ) (เสียชีวิต)
258.มนตรี ปิ่นโคกกรวด
259.มนตรี มีระหาญ
260.มนตรี เรือนแป้น
261.มนัส ปิดดวงแก้ว
262.มานพ สวัสดิ์มานี
263.มานะ เจริญบุตร
264.มานะ บุตรไทย
265.ยงยุทธ เตชะภาณุปรีดา
266.ยศพร การงาน
267.ยุทธนัย เลิศนอก
268.ยุทธนา ตัวสระเกษ
269.ยุทธพงศ์ ไชยอนงค์ศักดิ์
270.ยุทธพล ประเสริฐสุข
271.ยุทธภูมิ สมบูรณ์
272.ยุทธภูมิ วรรณกิ่ง
273.ยุทธศักดิ์ ปะโมนะตา
274.ยุธติศักดิ์ ศรีวิเศษ
275.รณชัย เจนไร่
276.รณยุทธ วงศ์วิวัฒนา
277.รณยุทธ บุญแก้ว
278.รณรงค์ ทวีผล
279.รวยรุ่ง เดิมสันเทียะ
280.ระบิล บำรุงกลาง
281.รัฐพล เข็มทอง
282.รัฐศักดิ์ บุญเคลือบ
283.รัตนพล จันทรุสอน
284.รัตนศักดิ์ พินิจเมือง
285.รุ่งโรจน์ โรจนกร
286.เรณู โนนโพธิ์
287.เริงศักดิ์ เรืองสุข
288.เริงศักดิ์ แขชัย
289.แรก(แรกพบ) อุดมวิทย์
290.ฤทธิรงค์ หลุปรีชาเศรษฐ์
291.วทัญญู พรมดาว
292.วนากร ทองมาลัย
293.วนิดา ปานรอด
294.วรจักร วีระรักษ์
295.วรจักษ์ ปาเบ้า
296.วรลักษณ์ พรหมพันธ์ใจ
297.วรวัฒน์ จริยะธีรวงศ์
298.วรวิทย์ ศรีสิงห์
299.วรวุฒิ เหมะธุลิน
300.วรวุธ เหล็กหมื่นไวย
301.วรากรณ์ เอี่ยมโรจน์เมธา
302.วราภร หน่วยจันทึก
303.วราวุธ สมุทรพงษ์
304.วรุตม์ เจริญวัย (เสียชีวิต)
305.วสันต์ ม่วงนอก
306.วสันต์ สิงสูงเนิน
307.วัชรพล ชมดง
308.วัชระ เชียงใหม่
309.วัชระ ประทุมศรี
310.วัชรากร สระแก้ว
311.วัชราภรณ์ ดอกพะยอม
312.วัชรินทร์ ประจิต
313.วัชรี สุภัทรวณิชย์
314.วัลลภ ชุติพงศ์
315.วัลลภ สุทธิเพท
316.วัศวรรดิ์ อรรถสิษฐ
317.วาณี วณิชาชีวะ
318.วาทิศ กันตะเพ็ง
319.วิชัย โรจน์รัชดากร
320.วิชาญ ดนัยสวัสดิ์
321.วิทยา ลอยศักดิ์ ่
322.วิทิตกุล พึ่งตาแสง
323.วิโรจน์ การสูงเนิน
324.วิโรจน์ จงขวัญยืน
325.วิโรจน์ กระจ่างโพธิ์
326.วิโรจน์ โคนกระโทก
327.วิโรจน์ ตั้งศรีเสรี
328.วิสารัท อังศุพันธุ์
329.วีธวัฒน์ ขาวสุข
330.วีร์ธวัช วาศบุญมา
331.วีรพันธ์ แสนใหม่
332.วีรยุทธ พุดจีบ
333.วีรยุทธ ขาวสุข
334.วีรศักดิ์ แซ่เตีย
335.วีระชัย โตเอี่ยมกลาง
336.วีระชาติ วงศ์สวัสดิ์
337.วีระยุทธ เจริญเรืองกิจ
338.วุฒิพงษ์ ทองใบรัตนา
339.วุฒิพงษ์ พิชิตวงศ์
340.ศราวุฒ วริวารนันท์
341.ศศิธร กิ่งสุวรรณ
342.ศักดิ์สิทธิ์ แซ่ตัง
343.ศิริชัย ช่วยโพธิ์กลาง
344.ศิริพงษ์ กัลป์ยาณหริต
345.ศิริวรรณ ปะฏิโยเก
346.ศิริศักดิ์ สดไทย
347.ศิลป์ศึก เกื้อศิริ
348.ศิวดล วรรณบุษปวิช
349.ศุภฤกษ์ อารีรักษ์สกุล
350.สกุลสิทธิ์ แวงวรรณ
351.สถิต วงศ์แสง
352.สถิตย์ สุระทศ
353.สนธยา เกียนโคกกรวด
354.สมเกียรติ ปานปรีชา
355.สมจิตร โนนโพธิ์
356.สมจิตร แสงแก้ว
357.สมจินต์ ชุมไธสง
358.สมชาติ โบขุนทด
359.สมชาย แซ่จึง
360.สมชาย รูปประดิษฐ์
361.สมบูรณ์ วรครบุรี
362.สมประสงค์ เจริญยิ่ง
363.สมประสงค์ ต่างดอน
364.สมพงษ์ เอมโอษจ์
365.สมพงษ์ พิริยายนต์
366.สมพงษ์ ลุ้มนอก
367.สมพงษ์ เหลืองจารุ
368.สมภพ จินดาพี
369.สมยศ นิจจะ
370.สมรัก เตียนพลกรัง
371.สมศักดิ์ เลิศประกิต
372.สมศักดิ์ ต่างดอน
373.สมศักดิ์ โสรัตน์
374.สยาม คิริไพโรจน์
375.สรกิจ บังเพลิง
376.สรพงษ์ เฉลิมมุขนันท์
377.สรพงษ์ แย้มโคกสูง
378.สรพงษ์ อาจอนงค์
379.สรรเพชร ม่วงมณี
380.สระ นันทวนิช
381.สรากร โพธิ์ทอง
382.สราวุธ เจริญวิวัฒน์วงศ์
383.สราวุธ ภู่ประดิษฐ
384.สวีเด็น บ่วงกระโทก
385.สันติ เกศศรีพงษ์ศา
386.สันติ คุณารักษ์
387.สันติ ตะสันเทียะ
388.สันติพงษ์ จึงมีชัย
389.สันติพงษ์ โสภกุล
390.สันทัด แกมขุนทด
391.สาธิต สนามพันธ์
392.สานิต พงศ์ผาสุก
393.สามารถ สิงห์นรา
394.สายยัญ วันกิ่ง
395.สายัณห์ ยอดยัง
396.สาโรจน์ แสนสุข
397.สาโรจน์ สมบูรณ์
398.สำเนา ศรีอำไพ
399.สำรวม บรรจงปรุ
400.สำราญ ร่วมสุข
422.สิงหา ศิลปสิทธิ์
423.สิฐา รัตนคุณากร
424.สิทธิชัย ทิพย์ไกรศร
425.สิทธิ์โชค เพียซ้าย
426.สิทธิโชค โพนน้อย
427.สิทธิศักดิ์ อุทากรณ์
428.สิริพร ศรีทองอุ่น
429.สุชาติ สินปรุใหญ่
430.สุชาติ แอบไธสง
431.สุชีวิน แตงสุวรณ
432.สุดเขต ช้างทอง
433.สุทธิศักดิ์ ธีระวิศิษฐชัย
434.สุทิน เทพกลาง
435.สุนทร ชัยโคตร
436.สุนทร ธรรมประทีป
437.สุภาพร กระจ่างโพธิ์
438.สุรเกียรติ อมรเพชรสถาน
439.สุรชัย โพธิ์แก้วกุล
440.สุรชัย รวดเร็ว
441.สุรชาญ ศรีพันดอน
442.สุรเชษฐ์ ขจรศรี
443.สุรเชษฐ์ ธนาสูรย์
444.สุรเชษฐ์ อินอัญชัญ
445.สุรเดช ธนาสูรย์
446.สุรเดช บุญมณีโรจน์
447.สุรพงษ์ เอี่ยมเติม
448.สุรพล พันธุ์สัมฤทธิ์
449.สุระศักดิ์ ยอดเมืองเจริญ
450.สุระศักดิ์ ล้อมในเมือง
451.สุรัตน์ สร่ายทอง
452.สุริยา ธนสูตร
453.สุริยา บินอามัด (เสียชีวิต)
454.สุริยา โรพันดุง
455.สุวัฒน์ ชีวาลักขณาลิขิต
456.สุวัฒน์ ปิ่นประดับ
457.สุวัฒน์ พระชัย
458.สุวิชา ธนาบูรณ์
459.สุวิทย์ ผิวแดง
460.เสกสิทธิ์ อริยสุระ
461.เสถียร สารฤทธิ์
462.เสน่ห์ ขอพ่วงกลาง
463.โสภณ ปัญญาประดิษฐ์
464.หรรษา สุปาลกร
465.หาญณรงค์ ปั่นสันเทียะ
466.อดิศักดิ์ ห้อยมาลา
467.อดิศักดิ์ ทองไทย
469.อดิศักดิ์ สุขเสนี
470.อดุลย์ กู้ศักดิ์สกุล
471.อนันต์ บัวแย้ม
472.อนันต์ หาญเวช
473.อนิรุทธ ปัทมสูตร
474.อนุชา ชลอกลาง
475.อนุชาติ แซ่เฮ้ง
476.อนุรักษ์ บุญฑาทิพย์
477.อภิชาติ มีชำนาญ
478.อภิญญา ถวัลย์ธนากร
479.อภิเดช ชัยชนะ
480.อภินันท์ สุวรรณอัมพร
481.อภิรัตน์ สมผดุง
482.อภิลักษณ์ จิตรโคกกรวด
483.อภิศักดิ์ อุปการ
484.อมร วัฒนกูล
485.อมรเทพ อุปทินเกตุ
486.อมรศักดิ์ นวอนุศาสตร์
487.อรทัย พูนทะเล
488.อรรถพร ธงฉิมพลี
489.อรรถพล ครูเกษตร
490.อรรถสิทธิ์ เอมทวี
491.อรวรรณ สาวสายออ
492.อริยวัฒน์ ฤทธิไชย
493.อรุณ ม่วงแตง
494.อัครเดช กาญจนะเกตุ
495.อัครเดช สรรเสริมสุข
496.อัครเดช สันติวีระพันธ์
497.อัญชัญ บรรณพิชญ์
498.อัศวิน สิทธิ์สูงเนิน
499.อาร์ม ยศสุนทร
500.อำนวย ศิริจานุสรณ์
501.อำนาจ บุญทา
502.อำนาจ จิตรติกรกุล
503.อำนาจ พลุกระโทก
504.อำนาจ ฤาเดช
505.อำพน คณะรัฐ
506.อุกฤษณ์ บราบจะบก
507.เอกชัย วัฒนาศิลป์
508.เอกพล ศกุนตนาค
509.ไอยรา ปุ้มกระโทก

กลับขึ้นบน


/1

/1 ก
1. เปลียว  เทียมทัน
2. สุภาพร หวัดสูงเนิน
3. ดวงพร พงษ์กาญจน์
4. พชรนันท์ พิณทอง
5. แสงเดือน จันทลักษณานนท์
6. ศรีนวล อ้วยมะโรง 
7. สุวรรณ  สังข์สูงเนิน
8. นิพนธ์ ทีเกาะ
9. วัลลภ ชุติพงศ์
10. สมจิตร แสงแก้ว
11. ธนวัฒน์ โกวิทวณิชภัณฑ์
12. ไพบูลย์ กลอนครบุรี
13. สุชีวิน แตงสุวรณ
14. พิเชษฐ์ วารีใส
15. นิโลบล สหุตฬ
ุ /1 ข
1. สุภาพร กระจ่างโพธิ์
2. วัชรี สุภัทรวณิชย์
3. ศศิธร กิ่งสุวรรณ
4. อภิญญา  ถวัลย์ธนากร
5. นารี ราชภักดี
6. ศิริพร กระจ่างโพธิ์
7. วราภรณ์ เอี่ยมโรจน์เมธา
8. ธรณิศร สันทนวิวิตต์
9.วรรธนะ แสนประเสริฐ
10. ประยุกต์ พาขุนทด
11. ญาณรุจน ยังสบาย
12. กนกพร  ตั้งตรงกิจวงศ์
รวม 27 คน

กลับขึ้นบน


/2

/2 ก
1. กริชสุวรรณ  นวลวิวัฒน์  (เสียชีวิต)
2. สมชาย เอี่ยมละออง
3. อัศวิน สิทธิ์สูงเนิน
4. สุพจน์ อุบลทอง
5. อัจฉราพร  กาญจนสุคนธ์
6. วัชรพงศ์ วัชรปราการ
7. วีระ พิจิตรกำเนิด (เสียชีวิต)
8. อดิศักดิ์ ทองไทย
9. รักชัย แซ่เตียว
10. ชุมพล แนขุนทด
11. เทิดศักดิ์ ดิสันเทียะ
12. คมสรรค์ ทูโคกกรวด
13. หาญณรงค์ ปั่นสันเทียะ
14. สมบัติ  พูลสิน
15. กัมปนาท  เสมียนรัมย์
14. กมล  เหลืองสะอาด
15. นัฎกานต์  ก้อนในเมือง
16. อดิศักดิ์ มือขุนทด
17. ทวีศักดิ์ พันธ์สระน้อย
18. กุศล  สุขเสนี
19. เผด็จ  จินดา
20. เกียรติภูมิ  สุบงกช
21. โชค ภักดีณรงค์
22. ก้องเกียรติ  อโณทัยไพบูลย์
23. กฤษณะศักดิ์  ตรีจันทปกรณ์
24. โสภณ ดอนเตาเหล็ก
/2 ข
1. ยุทธพงษ์ ปริวัฒนศักดิ์
2. อาปนีย์ แซ่ซือ
3. ชมพู่ ศรีอัครวิทยา นามสกุลใหม่ วงศ์หทัย
4. ชลลดา ธนะวิทวิลาศ
5. จันทนงค์  โนมขุนทด
6. พิษณุ ปลั่งกลาง
7. วีระชาติ วงศ์สวัสดิ์
8. เฉลิมเดช หมั่นจิต
9. ไพโรจน์ มุ่งหมาย
10. ไพฑูลย์  คำแสง
11. นพดล นนทลักษณ์
12. ชาคริต คุณประสพ
13. โกศล การินทร์รัตน์
14. ไพโรจน์ พัลลภชนกนาถ
15. นพก้าว  เนียมตะคุ
16. วิโรจน์ ตัณฑเศรณีวัฒน์
17. มนตรี ปิ่นโคกกรวด
18. เสน่ แกงโคกกรวด
19. สมบูรณ์ วรครบุรี
20. นรินทร์ กิตกำธร
21. นริศ มิ่งโมรา
22. เสกสิทธิ์ อริยสุระ
23. พิเชษฐ์ พานิชา
24. พรชัย เจิมขุนทด
25. อำนวยโชค พัชรนฤมล
รวม 49 คน

กลับขึ้นบน


/3

/3 ก
1. จีริดาวัลย จันทพิรักษ์
2. ปิยดา สุดตานนท์
3. กนกรัตน์  ชลกลาง
4. พัชรินทร์ อินทร์น้อย
5. จิตลัดดา ชาติไทย
6. พัชรี ขุนเพชรวรรณ
7. สัญเพชร ศรีตระกูล
8. ธีรศักดิ์ วิสุทธิเมธีกร
9. มานพ เพียซ้าย
10. กวี  เรืองเวชภักดี
11. วิชัย  สมพิมาย
12. อำนาจ ปิดจตุรัส
13. ชัยณรงค์ เพาะสูงเนิน
14. อดุลย์ จ๋ายเจริญ (เสียชีวิต)
15. สมพร รวยดี
16. สมบัติ พีบขุนทด
17. สนิท ตรงกลาง
18. สมบัติ วันกิ่ง
19. ภูวดล เรืองโกสินทร์
20. จตุรงค์ โจทย์กิ่ง
21. ชิตวรณ์ รายพิมาย
/3 ข
1. พนมรักษ์ สืบพรหม ชื่อใหม่ ฐิดารัตน์ เศรษฐีวรชัยกุล ประธานรุ่น รส.86
2. สุภารัตน์ ครีภา
3. ตราภรณ์ ช่วงสูงเนิน
4. รัชนก สมพร
5. ชุลีพร พลฉิม
6. สุบรร ลาศูนย์
7. วิภา เขียวสูงเนิน
8. สมเกียรติ หาญณรงค์
9. ชัยสิทธิ์ ภู่สกุล
10. สุทธิศักดิ์ ทิมอุดม
11. สมเกียรติ ไตรกิ่ง
12. พิชัย ตันตมณีรัตน์
13. พิเชษฐ์ เวชวัฒน์
14. ปรีดา ปรงกลาง
15. กิตติศักดิ์  ตู้จำนงค์
16. สุเมธ เล็กกระโทก
17. พิเชฐ  ถนอมโอภาส
18. วิทูร เจริญเดช (เสียชีวิต)
19. ณรงค์ศักดิ์ แกพิมาย
20. วีระชล ยศสูงเนิน
21. บัณทิตย์ ศรีตระกูล
22. เกียรติศักดิ์  จึงสถิตย์กุล
รวม 44 คน

กลับขึ้นบน


/4

/4 ก
1. มะลิวัลย์ ลอยศักดิ์
2. ดวงใจ ทองโนนไทย
3. เป็นสุข  ชาตะวัฒนโสภากุล
4. แสงจิตต์  กาญจนกิจ
5. จิรภา ผาดไธสง
6. จิราภรณ์  นนท์ขุนทด
7. จินตนา กองวิบูลศิริ
8. สุพรรณี พสุรัตนวงศ์
9. พรศักดิ์ สนิทกลาง
10. ฉัตรณรงค์ อริยะเดช
11. สรพงษ์  ลิขิตจันทร์สกุล
12. สมบัติ ศรีสมงาม
13. เกริกเกียรติ  พรหมแสง
14. ประสิทธิชัย ธีระภนิดากร
15. สุริยา ปรอยกระโทก
16. วีรศักดิ์  ดวงจันทร์
17. ปฏิพัฒน์ แกล้วกล้า
18. นภาภรณ์ สัญญรัตน์
/4 ข
1. สุภาพร ภู่โต
2. นารีรัตน์  ดีสวน
3. สุภาพ เศรษฐจินดา
4. พัชรี ศรีทอง (เสียชีวิต)
5. ปุณฑริก  ปั้นเหน่งเพชร
6. อัจฉราพร  กาญจนสุรคนธ์
7. เมธี เจียรพันธุ์พงศ์
8. เอี่ยม นิรันดร์นุต
9. ชัพชัย พงศ์รุ่งทรัพย์
10. อมรศักดิ์  จารุพันธุ์
11. ชัยยุทธ  นิ่มเจริญนิยม
12. ศราวุฒิ กำพลาสินธุ์
13. สราวุฒิ กริวารนันท์
14. ศุภฤกษ์ กิศาดลดิลก
15. จักรภพ  คลังหิรัญ
16. ประกิจ คุณคุปต์
17. รังรักษ์ สาขามุละ
18. ธีระ เอื้ออภิธร
19. เสาวพยัคฆพงศ์ เลยไธสง
20. เลิศเดชา อนุนิวัฒน์
21. วิชิต อาสเวตวรัตน์
22. อัญชัญ รวิสานนท์
23.ศักรินทร์ วิเศษแสนยากร
รวม 41 คน

กลับขึ้นบน


/5

/5 ก
1. ณภัทร ประสพมานะชัย
2. ทิพย์วิภา ครุทขาม
3. สกาวรัตน์  สันติรักษ์พงษ์
4. ปานทิพย์ แดงวิชัย
5. ระพีพร จงนันทวานิชย์
6. ประดิษฐ์ พลพิลา
7. ธนานันท์ ศิลานันท์
8. จตุรงค์  เสนโพธิ์กลาง
9. นพดล เพชรมะดัน
10. วิวัฒน์  สานุศิษย์
11. มาโนชญ์  หินทองดี
12. จิตรกร แก่นทองหลาง
13. ประวิทย์ ประยูรพรหม
14. รังสรรค์ หลวงเมือง
15. ประพจน์ ภู่ทองคำ
16. พนิช สาสนทาญาติ
17. ศราวุธ  ภิรมย์ประเมศ
18. ชานนท์   เสนาปักษ์
19. คมกริช หุตะวัฒนะ
20. ประเสริฐ เวชวัฒน์
/5 ข
1. จึรวัฒน์ เสมียนรัมย์
2. อโนชา  สวาสดิ์รักษ์
3. วิไล ลิขิตพงศ์พิพัฒน์
4. ณัฐธิรา โสภิตลีวัฒนานนท์
5. พัดชา พรานไพร
6. สมบัติ งานฉมัง
7. สำราญ ภูมิโคกรักษ์
8. สุรชัย เนื่องสิทธิ์
9. ภูวดล โพธิปักษ์
10. จักรกริช  มงคลเมือง
11. สิทธิชัย วัฒน์ศุภมงคล
12. ราชกิจ กรรณิกา
13. อภิชาติ กังสันเทียะ
14. บุญเชิด สายจะโปะ
15. อักษร ทองวิจิตร
16. อนุรักษ์  ฉัตรธรรมไพศาล
17. รบชนะชน บุตรศรี
18. สุประดิษฐ์ ไชยลาภ
19. กวี  สุธีพันธุ์นุวัตร
20. กิติศักดิ์  คงศักดิ์ตระกูล
21. วีระชาย วิสุทธิเมธีกร
22. สวิตต์ วงศ์เสถียรชัย
23. จักรวิทย์  เพชรสุข
24. อำนาจ บุศราคำ
รวม 44 คน

กลับขึ้นบน


/6

/6 ก
1. ฐิติ กำเหนิดพรายงาม, ป๋อม, 0818796539
2. เพ็ญศรี แอกทอง, แหม่ว, 0896258005
3. ปิยนันท์ ช่างเรือนกุล, เก๋, 0830404999
4. เสกสรร คณารักษ์, กาญน์, 0813722293
5. เลอพงษ์ ทองบุญเหลือ, หมอเลอ, 0810704704
6. สุชาติ ดีสวัสดิ์, ไก่, 0811728821
7. ฉัตรชัย แอกทอง, จ่าเอ, 0847371381
8. กิตติกร สุขจิรพันธุ์, ตุ๊ด, 0896294646
9. ธงชัย สุวรรณาวัชร์, ทนายเบิร์ด, 0841542278
10. ชัยสิทธิ์ สุวรรณทรัพย์, อ.ตุ้ม, 0810711180
11. นฤพนธ์ พนาวงศ์, ดร.ตุ๋ง, 0891583640
12. วิเชียรยุทธ  เวียงจันทึก, ต้าร์, 0844301998
13. วุฒิชัย ชำนาญพุดซา
14. ศิริศักดิ์  ถวัลย์วีระวงศ์
15. กล้าหาญ วงศ์บุญชู, กล้า,
16. อธิป สังข์กูล, น้อย
17. กำพล  ภักดีนอก, ต๋อย, 0865334058
18. โสภณ ศุภลักษณศึกษากร, โส, 0865503098
19. วีรยุทธ สิงห์สังข์, ตาหลี่, 0819672852
20. อาณัติ  ลอยศักดิ์, กี้, 0896256568
21. วิจิตรา ศรีพนมวรรณ, ปู, 0892865576
22. สุรีย์ ลอยแก้ว, หร่อย, 0813890030
/6 ข
1. สุเมธ  ตีระตระกูลวิชยา, เมธ, 0819108190
2. สุทธิพงษ์ ศรีวิพัฒน์, หลาย, 0872466181
3. จุฑาพร เวบสูงเนิน, ติ่ง
4. นงนภัส เมนะรัตน์, ปอม, 0833765454
5. จันตญา ผินสูงเนิน, จัน, 0848253572
6. สัญญา  นรินทร์นอก, สัญญา, 0822006909
7. สุรพล แฉ่งสูงเนิน, แฉ่ง,
8. จตุรงค์  ไพบูลย์สุรการ, โต้ง 0879588633
9. คมกฤช พลวิชิตร, ก้อง, 0871294000
10. ธวัชชัย เสี่ยงบุญ, ดาบเก้น, 0890305178
11. กรชล อาจปรุ, ตั้ม,
12. ชาญวิทย์ ตันยา,
13. เอกชัย ภูคำ,
14. ราเชน เนนชู, ราเชน, 0812661868
15. นิจธิพงษ์ เศวตสุทธิพันธ์, ต้อ, 0814387628
16. ชูชาติ อันชำนาญ, ผจก.ชาติ, 0850241927
17. มณเทียร พงศ์จรัสพันธุ์, มณเทียร,
18. ยุทธนา จิตรโคกกรวด, หม่อม, 0812642304
19. กัณฑเมต  ศิลานันท์, โก๋, 0862635533
20. สิทธิเดช ประพิณ, หนุ่ย, 0897214983
21. อนุสรณ์ สกุลภิญโญ, อุย
22. ศักดิ์สิทธิ์  ตรีโรจน์พุฒิพงศ์, ขาว, 0891067255
23. นาวาเอกสันติ เกศศรีพงษ์ศา, รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน Recon เก้ง, 0818618216
24. โอ๋
รวม 46 คน

กลับขึ้นบน


/7

/7 ก.
1. ชนาธิป อาจอนงค์
2. ร.ต.ต. มาโนช คูณสวัสดิ์ธงชัย
3. ชลิทธี พวงจันทร์
4. ฐิติพงศ์ นวลวิวัฒน์
5. กิตติ ไชยกิตติ
6. เอกชัย ปองชัยภูมิ
7. ประวิทย์ ตุงคะเสรีรักษ์
8. อภิลักษณ์ จิตรโคกกรวจ
9. สถิตย์ ไกรกลาง
10. พิทักษ์ ศรีพิริยกุล
11. อมรศักดิ์ ประทุมสันต์
12. ชัยสิทธิ์ หวังกลุ่มกลาง
13. ร.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ ปิยเฉลิมชัย
14. ภาณุวัฒน์ มุ่งเขตกลาง
15. พงษ์ศิริ ราชวังเมือง (เสียชีวิต)
16. กัลยา สืบกลาง
17. จิตชนก ยานเจริญ
18. แก้วตา ภาคีอิสระ
19. สุนันทา พันธุ
20. ณัฏฐิณี เหลืองภิรมณ์
21. พูลสวัสดิ์ โสภกุล
/7 ข.
1. สิริศักดิ์ บรรเจิดเวหา
2. พ.อ.อ.ชาญชัย ขุนอังดี
3. พฤทธิ์ แกะกระโทก
4. ศุภชัย ชำนิจ
5. กฤษณะ พีระนวโชติ
6. สิทธิชัย เฮงมีชัย
7. ยิ่งยศ สายพวรรณ์
8. จรัญ รัตนสร้อย
9. สุระ นันทวนิช
10. ธีทัต นรเชษฐเดชา ชื่อเดิม ขจรเชษฐ
11. ชาคิณ ผลินธร
12. บัณฑิต ทรัพย์ศรีศุภชัย
13. สุรชัย ชอบสว่าง
14. ธิติกร บรรยงค์กุล
15. จิรศักดิ์ พรอัครพันธุ์
16. สุระศักดิ์ มุงแฝกกลาง
17. ธีรศานต์ ผะดาศรี
18. จินตนา สุวรพันธ์
19. นีรพร ขัมภรัตน์
20. สันติสุข อุทัยวรรณ
21. เด่นพงษ์ ไชยคุณ
22. นพรัตน์ กูบกลาง
รวม 43 คน

กลับขึ้นบน


/8

/8 ก
1. สุดเขตร ส่งสกุลวงศ์
2. ทศพร นันทวนิช
3. รัชดาภรณ์ เอื้อใจ
4. สุกัญญา จันทรธิกานนท์
5. นริศ รัตนานนท์เสถียร
6. จักรพันธ์  จันทร์หล้า
7. จุมพฎ  ประสงค์
8. สัมพันธ์ ร้อยสี
9. นพรัตน์  ดวงกลาง
10. ชาญ สังฆมานนท์
11. ประธาน คงเรืองราช
12. เอกรินทร์ บูรพารัตน์
13. อรรณพ จินนดาพรโสภิต
14. พิเชษฐ์ กิ่งแก้วกลาง
15. ธีรยุทธ  แพนเกาะ
16. ชัชวาล  ค้าขาย
17. นพดล ชื่นอารมณ์
18. สัญชัย พิสัยพันธ์
19. จิรศักดิ์ สุริสุข
20. สรัล ยศพลพิเนต
21. ธนพล ศรวิชชุมาลี
22. วาทิศ กันตะเพ็ง
23. ทวี ลุนราช
/8 ข
1. อนุชา สังข์สุข
2. อนุชา ชลอกลาง
3. รุ้งมณีรัตนษ์ บุญประคองศร
4. เนตรนภา แท่นทอง
5. ประภัสสร เหมะธุลิน
6. สุชาติ บัวจะโปะ
7. ภูริสัณห์  ลักขษร
8. องอาจ รัตนวิภาพงศ์
9. สมบัติ จงกลาง
10. สายชล คล่องใจ
11. พงษ์กร อิทธิวิศวกุล
12. สิทธิพงษ์ ขุนภิรมย์
13. สุรสิทธิ์  เรืองเวชภักดิ์
14. ชัยวัฒน์ มัตถิตะเตา
15. สมยศ ประสมทรัพย์
16. สมเกียรติ พวงเกาะ
17. ทรงศิลป์ สมัครการ
18. ธานินทร์ อิทธิฉันทะกิจ
19. สิทธา สมบัติพูนศิริ
20. ประสาน ก่ายโนนสูง
21. อิสระ รัชตชัยยศ
22. ศิวกร  ศิวาพรรักษ์
23. วัชรพล จรโคกกรวด
24. สมนึก กองญาณ
25. สนทรรศน์ ศรีวิโรจน์มณี
26. พูลสวัสดิ์ โสภกุล
27. ภาสกร โพธิขุนทด
รวม 50 คน

กลับขึ้นบน


/9

/9 ก
1. คมวิทย์ พันธุรักษ์
2. พีรพัฒน์ จันทร์มา
3. จามจุรี ธนารักษ์
4. กชกร  ผลมาตร์
5. อุดมพร  แพไธสง
6. วณิชสา ปลิวสูงเนิน
7. ณัฐชฎา เจริญรัตน์
8. ฆนรพ รัตนใหม่
9. ทวี  ไวยวุฒินันท์
10. สมนึก กู่โบราณ
11. อภิชาต อัจฉริยพล
12. สาคร เชิดสระน้อย
13. นรินทร์ พงษ์สง่างาน
14. ประพนธ์  โมพันดุง
15. โชคชัย  เสนาะเกียรติ
16. โยธิน เตชะมงคลาภิวัฒน์ (เสียชีวิต)
17. ประวาส เรืองมะเริง
18. ชัยวัฒน์ โกศลศศิธร
19. วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
20. อรรถพร เจ๊กจันทึก
21. กอบโชค หัสดี
22. ธนา คัมภิรานนท์
23. ภิเษก สุนทรศารทูล
24. บริพัตร กุมารบุญ
/9 ข
1. จิตติมาลย์ ขำมะลัง
2. สินีนุช ฝ่ายพรหม
3. สุมาลา มาปะเม
4. จุฑามาศ  เผือกหอม
5. เบญจวรรณ ยิ่งสม
6. ธวัฒน์ชัย บำรุงพล
7. ลิขิตร์ หอมอ่อน
8. ยงยศ พรมนะกิจ
9. สุธี แช่เฮ็ง
10. วีรวัฒน์ รัตนเรืองฤทธิ์
11. น้ำมนต์ วงศ์รัตนโสภณ
12. ยิฟริว แก้วเชาว์รัมย์
13. เทพพิทักษ์ กรินชัย
14. สง่า  รัตนพงษ์วณิช
15. ประมูล เอื้อวัชรวรากุล
16. ทรงเกียรติ ทับสูงเนิน
17. กิตติพร  ศรีหาพรม
18. วิจัย  พงษ์ภีรยานันท์
19. พงศธร โกศลศศิธร
20. รณยุทธ บุญแก้ว
21. สมศักดิ์ เลาหะพันธ์
22. พัฒนพงษ์ ทาว
23. พงศธร ชูเชิด
รวม 47 คน

กลับขึ้นบน


/10

/10 ก
1. มานพ จงเจริญใจ
2. นิกร มาบขุนทด
3. กาญจนา  ทองกลาง
4. นัฐธิรา หมั่นตะคุ
5. สุภัทรา จินากูล
6. สุวัฒน์ เขียนสันเทียะ
7. วีรชัย พงศ์ศรีเพียร
8. ฑีฆายุ  พลางกูร จอร์นส
9. ชนะ สีนาค
10. ปรกฤษณ์ พันธุ์งาม
11. สมเกียรติ ศิลปชัย (เสียชีวิต)
12. วัฒนชัย อยู่ในวงศ์
13. ศุภชัย เลิศสีมาพร
14. อิสระ เพียรขุนทด
15. สิทธิพงษ์ ชัยรัตน์
16. จตุรงค์ เอกวัฒน์พานิชย์
17. ตรี ไวยวุฒินันท์ (เสียชีวิต)
18. พิพัฒน์ กว้างนอก
19. กิตติพงษ์  ธวัชชัยพันธุ์
20. ศิพัฒน์ ชั้นศิริ
21. ไพโรจน์ เดชสัจจา
22. นที พุทธพิพัฒน์
23. สุดเขต สิมาธรรม
/10 ข
1. สุทธิศักดิ์ พรรคเจริญ
2. ณรงชัย งามปัก
3. จินตนา ศรีจะบก
4. วัชรี ฐิตศิริ
5. พาฝัน จวนตะขบ
6. กิติศักดิ์  เนนชู
7. นันตชัย เอี่ยมเกตุแก้ว
8. นพดล เงี่ยงไธสง
9. เจริญพงษ์  สุขสวัสดิ์
10. จิรวัฒน์ โลเจริญกุล
11. สมชาย ไกวครบุรี
12. สมชาย  จิตวิทยาปัญญา
13. พงค์ชิต พุ่มชุมพล
14. สมเกียรติ กิตติธรสมบัติ
15. บุญทวี  แสงอารยะกุล
16. ทวนทอง จุฑาเกตุ
17. ปกรณ์ ปัญจการุญ
18. สุพัฒน์ ลิมปัทมปาณี
19. ชวลิต หนูห่วง
20. สุขุม  ปะทักขินัง
21. วารินทร์ วสันต์ศิริกุล
22. ชะโลม แบนกระโทก ชื่อใหม่ นรเศรษฐ์ อมรเสาวภาคย์
23. สนธยา ราษฎร์นิยม
รวม 46 คน

กลับขึ้นบน


/11

/11 ก
1. สุกิจ ประสงค์สุธน, เต้
2. รุ่งฤดี ใบสูงเนิน
3. จารุวรรณ พัฒนาวงศ์, อ.หมอสัตวแพทย์เอ้
4. ปิตุลักษณ์ เสรเมธากุล
5. สุธนา ธัญญขันธ์
6. เกวลิน บุญลอย
7. ทวีป อิ่มสูงเนิน
8. ฉัตรชัย ชุมสาย ณ อยุธยา
9. ปิติกิจ แสงพฤกษ์
10. ประภาส เมฆจรัสกุล
11. ชูเทพ  เทพประเทืองทิพย์
12. สรชัย ชะวางกลาง
13. ชัชชัย กรุงแสนเมือง
14. วิมล จิตรปลี้ม
15. วีระ บูรณะบัญญัติ
16. พิสิษฐ์ แถวจันทีก
17. กมล  สวัสดินา
18. เชาวน์ดิศ อัศวกุล
19. สรศักดิ์ เจียมยั่งยืน
20. เชาวลิต สุขนาแซง
21. วัฒนชัย จำนงประโคน
22. ฉัตร สุภัทรวณิชย์, ต่อ
/11 ข
1. สุประภา โพธิ์ชัย
2. พิมพร ไพลคำ
3. ปาริชาติ วิทยาอนุมาส, หมอกุ้ง
4. ปนัดดา จิรวัชรเดช
5. อุบล พวงไธสง
6. กรรณิกา ประทุมชาติ, จ๋า
7. ขนิษฐา ใจมนต์
8. ชูสกุล โชติกลาง
9. ชัชชัย โกศลศศิธร
10. สมบัติ กิตติชัยกุลกิจ, หมอหนุ่ย
11. สุวิทย์ ลิมป์ปัทมปาณี, หมอฟันเอ๋
12. อิทธพร มาประจวบ
13. วรพจน์ แก้วมะเริง
14. สุหงวน สิทธิพรรณโยธา, หงวน
15. กิจจา จงขวัญยืน
16. ประยุทธ กุศลรัตน์, อ.หมอเปิ้ล
17. ดุสิต วินัยชาติศักดิ์
18. ปาสาณ สุรัยรัตน์,
19. สรายุทธ สรรพสุ
20. อรรณพ มหรรณพ เก่ง
21. พงษ์นรินทร์ เลาห์พงศ์ไพศาล
22. สมัคร นาเมืองรักษ์
23. ธีรเทพ สอสกุล
24. สถาพร ณ ราชสีมา
25. ธีระชัย หงส์ทอง
26. มงคล พรานสูงเนิน
รวม 48 คน

กลับขึ้นบน


/12

/12 ก
1. ดำเนิน นุขุนทด
2. สมจิต เพชรพิมาย
3. อนุวัตร คำจันทร์
4. วันชัย มาศรี
5. ยุทธนา บุญคุ้ม
6. วรวุฒิ เสถียรหิรัญ
7. มิ่งมงคล แผงมณี
8. สมเกียรติ จินากูล
9. สุระ มาตย์วังแสง
10. สมรัฐ พรหมรุกขชาติ
11. พิเชษฐ คุ้มภัย
12. ภูวนาท เจริญนิยม
13. มงคล แสงแก้วพะเนาว์
/12 ข
1. จำเริญ มั่นพานิช
2. วิษณุ โนมขุนทด
3. เกษม สุวรรณศรี
4. พรนิมิต ช่วยงาน
5. อรรถพล สิริจามร
6. ชาญวิทย์ ทานกระโทก
7. บัลลังย์ เมืองครุธ
8. ประพันธุ์ แสงอาทิตย์
9. ไพรัช ปอยมะเริง
10. รัฐการ แคล้วสูงเนิน
11. สุวิทย์ พันธุรา
12. เสกสรร เทพ
13. จิตตพงษ์ ฉิ่งอินทร์
14. เดชชัย มั่นพานิช
15. วรพจน์ คำพิลา
รวม 28 คน

กลับขึ้นบน


/13

/13 ก
1. จิรศักดิ์ แซ่เตีย
2. สุรเชต  สนครบุรี
3. พรพิษณุ อ่อนขาว
4. อดุลย์  กองโส
5. อำนวย เถื่อนจันทึก
6. วานิส เพียนอก
7. เนตรศักดา ปิ่นทอง
8. คเชนทร์ เขียวสูงเนิน
9. ฉลอม  บุตรเงิน
10. ทนงศักดิ์  ชาญวิจิตร
11. เฉลิม เทียนขุนทด
12. สุรศักดิ์ ศรีแก้ว
13. สุทธิพงษ์ ตั้งรวมทรัพย์
14. วินัย ภายสันใจ
15. เด่น หนูกระโทก
16. สุภาพ ผาดจันทึก
17. ฤทธิวุฒิ ชาญเมืองปัก
18. ศิริวิฑูรย์ พันธ์ชื่น
/13 ข
1. ศักดิ์ชัย วิลัยกรวด
2. ผล ศรีอภัย
3. สมตระกูล จอบกระโทก
4. จารึก สาระสมบัติ
5. ธงชัย ศรีรัตนพงษ์
6. ชัยชนะ กรสระน้อย
7. อพิชิต เพียสุพรรณ
8. โยธิน สุขสำราญ
9. สถาพร แสงศิริ
10. ปรีดา พุทธายะ
11. วินัย แพงแก้ว
12. สาธิต  พิทักษ์การ
รวม 30 คน

กลับขึ้นบน


/14

/14 ก
1. กัญญาณี บุญตา
2. นัยนา  เฝ้าด่าน
3. สายฝน เปียด้วงพะไล
4. รัตนา  ใจสูงเนิน
5. รุ่งนภา สุรเชษฐ
6. สุทธิดา คำนิล
7. สุพร  เดชจินดา
8. สาโรจน์ อารีมิตร
9. ปรีดี พันธุรักษ์
10. สุกันยา ตังคบดี
11. ดาราณี ดีขุนทด
12. ฟองคํา แวะสันเทียะ
13. บุญเลิศ ทองอร่าม
14. วุฒิชัย สาตร์นอก
15. ลักษมี คงคาเพ็ชร
16. ธัญทิกา สรชาติ
17. สุพัตรา ม้าทอง
18. พิมพ์พิชชา ทองสายจันทร์
19. จิตติมา วงศ์ชาวนา
/14 ข
1. จักรกฤษณ์ นามทองดี
2. ธีระวุฒิ พิศิษฐวานิช
3. รณรงค์ แน่นหนา
4. เสมาชัย จอมเกาะ
5. สมศรี รวมใหม่
6. สมพร นิลบัวลา
7. สมพิศ สู่กระโทก
8. วิไล พลดีลา
9. ชลธิชา ชาญสูงเนิน
10. อโนมา สุขจรัส
11. รจนา ชมโคกกรวด
12. พิชัย บำรุงสงฆ์
13. เกสรา อัครปิยะชัย
14. สุทธาทิพย์ แจวจันทึก
15. เพ็ญศิริ ชนะค้า
16. ยุทธชัย กรินชัย
17. ธีระภพ ศรีสุมานันท์
18. วรรณรัตน์ ศิริประภา
รวม 37 คน

กลับขึ้นบน