สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย/Rajsimawitayalai Alumni Association
โผรายชื่อ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย และ คณะกรรมการสมาคมชุดที่ 34

รายชื่อ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย และ คณะกรรมการสมาคมชุดที่ 33

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
Facebook
นายฐานิษ อินทรกำแหง
นายกสมาคม
0910209659
นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร
อุปนายกสมาคมคนที่ 1
0819557515
พอ.(พิเศษ)จิระศักดิ์ ศิลาพงษ์
อุปนายกสมาคมคนที่ 2
0819769506
พอ.เชษฐา ทานกระโทก
อุปนายกสมาคมคนที่ 3
นายชาญวิทย์ เนติรังษีวัชรา
เลขานุการ
0885956104
นายวิเชียร มาเสถียร
เหรัญญิก
0818798791
นายเดชา พงศ์จิระนิธิ
นายทะเบียน
0812666290
นายอดุลย์ ฉัตรเมืองปัก
กรรมการ
0817250903
น.ส.พจนกร รัตนพงษ์วณิช
กรรมการ
0818238000
ด.ต.สมชาย วรรณอิสระ
กรรมการ
0909586782
พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ
กรรมการ
0837445544
นายกัษณ โชติโสภณกิตติ
กรรมการ
0955368011
นายอนุรักษ์ สุขแพทย์
กรรมการ
0994599954
ร.ต.อ.สุริยน ทองคำ
กรรมการ
0899175053
นายณรงค์ พิณใหม่
กรรมการ
0812663391
นายนิมิตร มากกลาง
กรรมการ
0902589781
นายวิชิต เอื้อกูลวราวัตร
กรรมการ
0817305730
นายจักรพงศ์ แน่นหนา
กรรมการ
0650939264
น.ส.ปภัสรินทร์ ธรรมรัตน์พัฒนา
กรรมการ
0646395159
พอ.ธนพัต พาหิระ
กรรมการ
0885950924
นายทวีศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์
กรรมการ
นายอำนาจ บุศราคำ
กรรมการ
0818792241
พอ.ตระกูล ไทยสมัคร
กรรมการ
นายเปรมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา
กรรมการ