สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย/Rajsimawitayalai Alumni Association
รายชื่อ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย และ คณะกรรมการสมาคม
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
Facebook
นายฐานิษ อินทรกำแหง
นายกสมาคม
0910209659
https://web.facebook.com/thanit.intarakumhang
นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร
อุปนายกสมาคมคนที่ 1
0819557515
พอ.(พิเศษ)จิระศักดิ์ ศิลาพงษ์
อุปนายกสมาคมคนที่ 2
0819769506
พอ.เชษฐา ทานกระโทก
อุปนายกสมาคมคนที่ 3
นายชาญวิทย์ เนติรังษีวัชรา
เลขานุการ
0885956104
https://web.facebook.com/chanwit.netirungseewatchara
นายวิเชียร มาเสถียร
เหรัญญิก
0818798791
นายเดชา พงศ์จิระนิธิ
นายทะเบียน
0812666290
https://web.facebook.com/decha.pongjiranithi
นายอดุลย์ ฉัตรเมืองปัก
กรรมการ
0817250903
https://web.facebook.com/profile.php?id=100014296628319
น.ส.พจนกร รัตนพงษ์วณิช
กรรมการ
0818238000
https://web.facebook.com/nana.pojanakorn
ด.ต.สมชาย วรรณอิสระ
กรรมการ
0909586782
https://web.facebook.com/profile.php?id=100018392072554
พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ
กรรมการ
https://web.facebook.com/profile.php?id=100006475263952
นายกัษณ โชติโสภณกิตติ
กรรมการ
https://web.facebook.com/katsana
นายอนุรักษ์ สุขแพทย์
กรรมการ
0994599954
https://web.facebook.com/profile.php?id=100002916125492
ร.ต.อ.สุริยน ทองคำ
กรรมการ
0899175053
https://web.facebook.com/profile.php?id=100028911517257
นายณรงค์ พิณใหม่
กรรมการ
0812663391
https://web.facebook.com/poor.pro.3
นายนิมิตร มากกลาง
กรรมการ
0902589781
https://web.facebook.com/profile.php?id=100002485955117
นายวิชิต เอื้อกูลวราวัตร
กรรมการ
0817305730
https://web.facebook.com/vichit.seng.90
นายจักรพงศ์ แน่นหนา
กรรมการ
0650939264
https://web.facebook.com/chakkraphong.naenna
น.ส.ปภัสรินทร์ ธรรมรัตน์พัฒนา
กรรมการ
0646395159
https://web.facebook.com/prapatsarinn.tui
พอ.ธนพัต พาหิระ
กรรมการ
0885950924
https://web.facebook.com/profile.php?id=100002769889654
นายทวีศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์
กรรมการ
https://web.facebook.com/ken.teeradox
นายอำนาจ บุศราคำ
กรรมการ
0818792241
https://web.facebook.com/profile.php?id=100001086103639
พอ.ตระกูล ไทยสมัคร
กรรมการ
นายเปรมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา
กรรมการ
https://web.facebook.com/profile.php?id=100000790266360