กิจกรรม ข้าวหม้อ แกงหม้อ รดน้ำ ขอพรอาจารย์
ห้วงเวลา เทศกาลสงกรานต์
รูปแบบ มีกิจกรรมกีฬาฟุตบอลทีมแสด และทีมขาว ในช่วงบ่าย นักเรียนเก่าแต่ละรุ่นและครอบครัว นำอาหาร เครื่องดื่มมาร่วมกัน โดยสมาคมจัดเตรียมสถานที่ เครื่องดื่มบางส่วน เรียนเชิญอาจารย์ร่วมงาน เพื่อให้ศิษย์ได้มีโอกาสรดน้ำขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลต่อชีวิตตนเองและครอบครัว เป็นกิจกรรมที่จัดติดต่อเป็นปีที่สอง และเป็นนโยบายของสมาคม ที่จะจัดเป็นประเพณี สืบไป
เริ่มจัดกิจกรรมนี้ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในสมัย พล.อ.ดร.มารุต ลิ้มเจริญ เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย